دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 375-506