دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 375-506 

مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

تأثیر تعاملی شش هفته تمرین استقامتی و تزریق استروئید استانوزولول بر آنزیمهای کبدی موشهای صحرایی نر سالم

صفحه 375-389

10.22059/jsb.2021.231786.1169

علیرضا جنیدی شریعت زاده؛ عباسعلی گائینی؛ سیروس چوبینه؛ مریم میرزایی