نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات فارس

چکیده

افزایش شاخص التهابی پروتئین واکنشگر C (CRP) و نیمرخ لیپیدی با افزایش خطر بیماری‌های قلبی-عروقی همراه است. با وجود این، تأثیر تمرینات مقاومتی بر این عوامل خطرزای قلبی-عروقی در زنان ناشناخته است. هدف: بررسی اثر دوازده هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای بر پروتئین واکنشگر C و نیمرخ لیپیدی زنان غیرفعال. روش: 24 زن جوان غیرفعال با میانگین سنی 50/3± 26 سال، قد 50/2±160 سانتی‌متر و وزن 93/6±62 کیلوگرم،به‌ طور داوطلبانه انتخاب و به‌صورت تصادفی ساده به دو گروه 12 نفرۀ کنترل و تجربی تقسیم شدند. برنامۀ تمرینی شامل دوازده هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای، هر هفته سه جلسه به مدت 20 تا 60 دقیقه، در هشت ایستگاه  با شدت  65 تا80 درصد یک تکرار بیشینه(1RM) بود. خون‌گیری پس از 14 ساعت ناشتایی قبل از شروع تحقیق و 48 ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرینی انجام گرفت. داده‌ها با آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، t وابسته و مستقل در سطح معناداری 05/0≥α تحلیل شد. نتایج: پس از دوازده هفته تمرین مقاومتی، در گروه تجربی و در مقایسۀ بین‌گروهی، مقادیر CRP،  تری‌گلیسرید (TG)، کلسترول تام (TC) و لیپوپروتئین کم‌چگال (LDL-C) و لیپوپروتئین خیلی کم‌چگال (VLDL-C) با تغییرات معناداری همراه بود (05/0≥p)، درحالی‌که لیپوپروتئین پرچگال (HDL-C) تغییر معناداری نداشت (05/0≤p). نتیجه‌گیری: بنابراین، به‌نظر می‌رسد این شیوۀ تمرین مقاومتی دایره‌ای با توجه به کاهش عوامل خطرزا، روشی مفید و ارزشمند برای پیشگیری و کاهش بیماری‌های قلبی-عروقی و ارتقای سلامت زنان باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of 12 Weeks of Circuit Resistance Training on C-Reactive Protein and Lipid Profile in Inactive Women

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mogharnasi 1
  • Mitra Bagheri 2

1 Associate Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

2 MSc of Exercise Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Fars Science and Research Branch, Shiraz, Iran

چکیده [English]

An increase in c-reactive protein inflammatory indicator and lipid profile is accompanied with an increase in cardiovascular risks. However, the effect of resistance exercises on these cardiovascular risk factors in females is unknown.The aim of this study was to examine the effect of 12 weeks of circuit exercise on c-reactive protein and lipid profile in inactive women.For this purpose, 24 young inactive women (mean age of 26±3.50 years, height 160±2.50 cm and weight 62±6.93 kg) were selected voluntarily and divided randomly into two 12-subject groups (a control and an experimental). The exercise program included 12 weeks of circuit resistance exercise, 3 sessions a week, 20 to 60 minutes and 8 stations each session with 65-80% intensity of one repetition maximum (1RM). Blood samples were collected after 14 hours of fasting just before the project and also 48 hours after the last exercise session. Data were analyzed with Kolmogorov-Smirnov test (K-S test) and dependant and independent t tests at α≤0.05. The Results showed that after 12 weeks of circuit resistance exercise in the experimental group, the amounts of CRP, TG, TC, LDL-C, VLDL-C changed significantly (P≤0.05) while HDL-C did not change significantly (P≥0.05).Finally, it seems that circuit resistance exercise can be considered as an effective and valuable method to prevent and reduce cardiovascular diseases in women and to improve their health as it decreases risk factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CRP
  • Circuit Resistance Training
  • Cardiovascular diseases
  • lipid profile