کلیدواژه‌ها = استرس اکسایشی
تعداد مقالات: 8
3. تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر تودة عضله و شاخص های اکسایشی – ضداکسایشی در بافت عضلة موش های صحرایی دیابتی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 301-314

علی صمدی؛ عباسعلی گائینی؛ علی اصغر رواسی؛ مریم خالصی


6. تاثیر یک جلسه ورزش هوازی وامانده ساز با دو شدت متفاوت بر مقدار MDA سرمی در مردان سیگاری

دوره 3، شماره 9، تابستان 1390

امیر حسین حقیقی؛ عبدالحامد دریجانی؛ محمدرضا حامدی نیا