نویسندگان

1 مربی دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشگاه مازندران

3 استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده

مغز استخوان منبع اصلی انواع مختلف سلول های خونی است، ازاین رو، اغلب برای ارزیابی عوامل درمانی مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش حاضر، تاثیر تمرین منظم بدنی و مکمل کورکومین بر سلولاریتی مغز استخوان موش های در معرض استات سرب بررسی شد. به این منظور، 48 موش ویستار به طور تصادفی به شش گروه شامل گروه های 1) پایه، 2) شم، 3) سرب، تمرین هوازی + سرب ، 5) کورکومین + سرب و 6) تمرین هوازی + کورکومین + سرب دسته بندی شدند. گروه های 3 تا 6 فقط 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن استات سرب را به مدت 8 هفته (سه روز در هفته) به صورت زیر صفاقی دریافت کردند، درحالی که گروه های 5 و 6 در همین مدت علاوه بر سرب، مقدار 30 میلی گرم محلول کورکومین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن را نیز دریافت کردند. به علاوه، گروه های 4و 6 تمرین دویدن فزاینده را 5 جلسه در هفته با سرعت 15 تا 22 متر در دقیقه و به مدت 25 تا 64 دقیقه اجرا کردند. سلولاریتی، مغز استخوان ران با دستگاه آنالیزکنندة تصویر بررسی و بر حسب درصد مغز سلولی بیان شد. سطوح مالوندی آلدهید، ظرفیت ضداکسایشی تام و مقادیر سرب خون به ترتیب با روش های اسید تیوباربیوتوریک، الایزا و اسپکتوفتومتری تعیین شد. داده ها با روش تحلیل واریانس یکطرفه و توکی در سطح 05/0 P? تحلیل شد. سلولاریتی مغز استخوان در گروه سرب به طور چشمگیری کمتر از دیگر گروه ها بود. از سوی دیگر، سطوح مالوندی آلدهید و سرب در گروه های تمرین هوازی و کورکومین به طور معنی داری کمتر از گروه های سرب بود. این نتایج نشان می دهد قرارگیری در معرض سرب ممکن است یک عامل خطر برای بیماری های هماتولوژیکی و ایمونولوژیکی باشد. همچنین اجرای تمرین هوازی و مصرف مکمل ضداکسایشی کورکومین ممکن است تاثیرات سودمندی در پیشگری از کاهش سلولاریتی مغز استخوان در اثر القای سرب داشته باشد. با توجه به تغییر شاخص های اکسایشی/ ضداکسایشی در پژوهش حاضر، سلولاریتی اندک در مغز استخوان گروه استات سرب را تا حدی می توان به افزایش فشار اکسایشی نسبت داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of the aerobic training and antioxidant Supplementation on the Cellularity of the femur bone marrow in rats exposed to lead acetate

نویسندگان [English]

  • Mojgan Memarmoghaddam 1
  • V Dabidy Roshan 2
  • Omid Emadian 3

1

2

3

چکیده [English]

Bone marrow is a primary source of various kinds of blood cells and, thus, is frequently used for evaluation of therapeutic agents. The influence of physical regular training and curcumin supplementation on the cellularity of the femur bone marrow was investigated in rats exposed to lead acetate. 48 the Wistar rats were randomly assigned to one of the six groups include; 1)Base, 2)Sham-operate, 3)Lead acetate, 4)Aerobic training+lead, 5)Curcumin+lead supplementation and 6)Aerobic training+Curcumin+lead group (n=8 per group). The 3 to 6 groups received lead acetate (20 mg/kg) only, while the 5 and 6 groups also, received (30 mg/kg) Curcumin supplemention peritoneally 3 days in week for 8 weeks. Furthermore, rats in the 4 and 6 groups performed the progressive running exercise of 15 to 22 m/min for 25 to 64 min, 5 times a week. Bone marrow cellularity was measured by the image analyzing system and determined by the percentage of cellular marrow. Furthermore, Malondialdehyde (MDA), total antioxidant capacity (TAC) and lead level were measured by TBARS, ELISA and Spectrophotometry methods in blood, respectively. Data was analyzed by one-way ANOVA test and Tukey at P<0.05 level. Bone marrow cellularity was significantly lower in the lead acetate group compared with other groups. On the other hand, MDA and lead concentrations were significantly lower in the aerobic training, curcumin supplementation and aerobic training+curcumin groups compared with lead group. These results suggests environmental exposure to lead may be a risk factor for hematological and immunological diseases. Furthermore, performing the aerobic training and curcumin antioxidant supplementation can offer beneficial effects for preventing loss lead-induced administration in bone marrow cellularity. In addition, the data in the present study suggest that hypocellularity in the bone marrow of lead acetate group could be ascribed partly to the increase of oxidative stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bone Marrow Cellularity
  • Curcumin
  • Lead acetate
  • Oxidantive Stress
  • rat.