نویسندگان

1 مربی گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت

2 عضو هیأت علمی دانشگاه یزد

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر یک دوره فعالیت هوازی متوسط همراه با مصرف ویتامین E بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) و شاخص های استرس اکسایشی و آسیب عضلانی دانشجویان پسر فعال بود. به این منظور 45 دانشجوی پسر سالم فعال به صورت هدفمند انتخاب شدند و به شکل تصادفی در سه گروه قرار گرفتند؛ گروه تمرین – دارونما (15= n ، وزن 31/5 ?45/69 کیلوگرم، سن 6/1 ?8/23 سال)، گروه تمرین – مکمل (15= n، وزن 56/4 ?21/72 کیلوگرم، سن 3/2 ?4/22 سال) و گروه کنترل – دارونما (15= n ، وزن 86/6 ?74/68 کیلوگرم، سن 8/1 ?9/22 سال). آزمودنی ها به مدت 8 هفته تحت یک برنامة تمرین هوازی با شدت 65-60 درصد حداکثر ضربان قلب همراه با مصرف ویتامین E قرار گرفتند. برای اندازه گیری متغیرهای وابسته، نمونة خونی آزمودنی ها 24 ساعت قبل از اولین جلسة تمرین و 24 ساعت پس از آخرین جلسة تمرین در وضعیت استراحتی جمع آوری شد. نتایج آزمون آنالیز واریانس نشان داد که مقادیر GPX، MAD، CP و VO2max پس آزمون گروه تمرین – مکمل در مقایسه با پیش آزمون تفاوت معنی داری داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of aerobic training moderate with consumpation vitamin E on Glutathion Peroxidase (GPX) activity and oxidatives stress indicators and muscle damage of active men student

نویسندگان [English]

  • Hasan Naghizadeh 1
  • Hosain Akbarzadeh 2
  • Fereshteh Kotobi 1

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of aerobic exercise with intensity (60-65%, maximal heart rate) with consumption vitamin E on Glutathion peroxidase activity and oxidative stress indicators and muscle damage of active men student. For this reason 45 male active students were purposefully selected and randomly divided in to three groups. The participants trained according to an aerobic exercise program with intensity (60-65%, maximal heart rate) with consumption vitamin E for eight week. To determine the amount of serum GPX, MDA, CP and CK , the participants blood samples were taken twice, once 24 hours before the first training session and once 24 hours after the training session. The results showed that was significant difference between the three groups in the amounts of GPX, MDA, CP, serum and VO2max in the post-test ratio to pre-test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • glutathion peroxidase
  • Moderate Aerobic Exercise
  • Muscle Damage.
  • oxidative stress
  • Supplementation