نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر یک جلسه ورزش هوازی وامانده ساز با دو شدت متفاوت بر مقدار مالون دی آلدهید سرمی در مردان سیگاری بود. به همین منظور 12 مرد سیگاری (با میانگین های سن 31/1± 08/22 سال، درصد چربی 92/4±26/17 درصد و شاخص تودة بدن 96/2±21/23 کیلوگرم برمترمربع) به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در یک طرح متقاطع در سه حالت کنترل، ورزش هوازی وامانده ساز با شدت 75-70 درصد حداکثر ضربان قلب و ورزش هوازی وامانده ساز با شدت 95-90 درصد حداکثر ضربان قلب، قرار گرفتند. نمونه های خونی، قبل و بلافاصله پس از اجرای آزمون جمع آوری شد. سطح مالون دی آلدهید با روش الایزا تعیین شد. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه و t همبسته تحلیل شدند. پس از اصلاح نتایج نسبت به تغییرات حجم پلاسما، مشخص شد که مقدار MDA در دو گروه تجربی نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بیشتر بود. همچنین در مقایسة بین دو گروه تجربی مشاهده شد که ورزش هوازی با شدت 95-90 درصد حداکثر ضربان قلب نسبت به ورزش هوازی با شدت 75-70 درصد حداکثر ضربان قلب موجب افزایش بیشتری در MDA سرمی می شود. می توان گفت افراد سیگاری برای انجام فعالیت های بدنی، بهتر است از فعالیت هایی با شدت متوسط(75-70 درصد حداکثر ضربان قلب) استفاده کنند، زیرا تولید استرس اکسایشی در این فعالیت ها نسبت به فعالیت های با شدت بیشتر، کمتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of One Bout of Exhaustive Aerobic Exercise with Different Intensities on Serum MDA in Male Smokers

نویسندگان [English]

  • Amir Hossain Haghighi 1
  • Abdul Hamed Darijani 2
  • Mohammad Reza Hamedi nia 1

چکیده [English]

The purpose of the present research was to examine the effect of one bout of exhaustive aerobic exercise with two different intensities on levels of serum MDA in male smokers. For this purpose, 12 male smokers (age: 22.08 ±1.31 years, percent of body fat: 17.26 ±4.92% and body mass index: 23.21±2.96 kg/m2) were voluntarily selected and randomly participated in a crossover design in three situations of control, exhaustive aerobic exercise at 70%-75% intensity of maximal heart rate and exhaustive aerobic exercise at 90%-95% intensity of maximal heart rate. Blood samples were collected before and immediately after the exercise. Malondialdehyde level was determined with method of ELISA. The data were analyzed using one-way ANOVA and dependent t tests. The results indicated that MDA in two experimental groups was significantly higher than the control group. Also, the comparison of the two experimental groups showed that aerobic exercise at 90%-95% intensity of maximal heart rate increased serum MDA more than aerobic exercise at 70%-75% intensity. It is suggested that smokers perform the physical activities with moderate intensity (70%-75% intensity of maximal heart rate) because oxidative stress is produced in these activities less than activities with higher intensity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic exercise.
  • Male smokers
  • Malondialdehyde
  • oxidative stress