دوره و شماره: دوره 3، شماره 9 - شماره پیاپی 715338، تیر 1390، صفحه 1-120 (نشریه علوم زیستی ورزشی) 
1. اثر چهار هفته بی تمرینی پس از تمرینات سرعتی شدید بر عوامل خطرزای آسیب های التهابی آتروژنز

مهدی مقرنسی؛ عباسعلی گائینی؛ محمدرضا کردی؛ علی اصغر رواسی؛ ابراهیم جوادی؛ داریوش شیخ الاسلامی