نویسندگان

1 دانشجوی دکتری طب ورزشی پردیس دانشگاه تهران

2 استادیار پردیس کیش دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه گیلان

4 دانشیار دانشگاه گیلان

چکیده

درمان‌های سرطان سینه مانند شیمی درمانی و هورمون درمانی ممکن است خطر افزایش پوکی استخوان را افزایش دهند. از طرفی به نظر می‌رسد فعالیت ورزشی آثار مثبتی بر تراکم استخوان داشته باشد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر فعالیت ورزشی ترکیبی بر تراکم استخوانی (BMD) زنان یائسة مبتلا به سرطان سینه است.29 زن مبتلا به سرطان سینه (31/6 ± 27/58 سال) که جراحی، شیمی درمانی و پرتودرمانی دریافت کرده و تحت هورمون درمانی بودند، به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه تجربی 15 هفته فعالیت ورزشی شامل پیاده‌روی (2 جلسه در هفته) و تمرینات مقاومتی (2 جلسه در هفته و متفاوت از روزهای پیاده‌روی) داشتند. آزمودنی‌های گروه کنترل در هیچ برنامة فعالیت ورزشی شرکت نمی-کردند. وزن بدن، شاخص تودة بدن (BMI)، VO2peak و تراکم استخوان‌ ران و مهره‌های کمری در دو گروه، پیش و پس از 15 هفته اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. پس از 15 هفته، بین وزن، BMI و VO2peak در گروه های کنترل و تجربی تفاوت معنی داری مشاهده شد (05/0P<). در گروه تجربی، پس از 15 هفته، وزن بدن و BMI کاهش و VO2peak افزایش یافت، ولی تفاوت معنی‌داری میان دو گروه در BMD مجموع مهره‌های کمری (096/0=P، 98/2=F) و استخوان ران (147/0=P، 95/0=F) مشاهده نشد. می توان نتیجه گرفت که 15 هفته فعالیت ورزشی ترکیبی اثر مثبتی بر BMD زنان یائسه مبتلا به سرطان سینه ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Combined Exercise Training on Bone Mineral Density in Postmenopausal Women with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • Mahdiye Akouchakian 1
  • Reza Nouri 2
  • Farhad Rahmani 3
  • Arslan Damirchi 4

1

2

3

4

چکیده [English]

Treatments for breast cancer such as chemotherapy or hormone therapy can increase osteoporosis. It seems that exercise training can improve bone mineral density. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of combined exercise training on bone mineral density (BMD) in postmenopausal women with breast cancer. 29 postmenopausal women with breast cancer (58.27 ± 6.31 years) who received surgery, chemotherapy and radiation-therapy and were under hormone therapy at the moment were divided into two groups: experimental and control. Experimental group performed 15 weeks of combined exercise training including walking (2 sessions per week) and resistance training (2 sessions per week on days different from walking days). Control group did not participate in any exercise training. Body weight, body mass index (BMI), Vo2peak and lumbar spines and femur bone density were measured in two groups before and after 15 weeks. Data were analyzed by ANCOVA. Results indicated that after 15 weeks, there was a significant difference in weight, BMI and Vo2peak between experimental and control groups (p<0.05). Body weight and BMI decreased and Vo2peak increased in the experimental group after 15 weeks while there was no significant difference between the two groups in BMD of total lumbar spines (F=2.98, P=0.096) and femur (F=0.95, P=0.147). It can be concluded that 15 weeks of combined exercise training had no positive effect on BMD in postmenopausal women with breast cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bone mineral density.
  • Breast Cancer
  • Combined exercise training
  • postmenopausal women