نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده

گرلین پپتیدی، اشتهاآور و مترشحه از معده است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر 3 هفته تمرین استقامتی بر گرلین پلاسما و معده و همچنین هورمون های کورتیزول و رشد و نیز وزن رت های نژاد ویستار است. به این منظور 20 رت نر نژاد ویستار (16-14 هفته ای) به طور تصادفی به دو گروه کنترل (10= n) و تجربی (10= n) تقسیم شدند. گروه تجربی با سرعت 25 متر بردقیقه،60 دقیقه، 5 روز در هفته و به مدت 3 هفته روی تردمیل دویدند. 48 ساعت پس از آخرین مرحله تمرین، رت‌ها در شرایط سیری، بی‌هوش شدند و بافت های آنها جدا شد. از آزمون t مستقل برای تحلیل داده ها استفاده شد. در گروه تجربی سطوح گرلین پلاسما و معده و وزن کمتر و مقدار کورتیزول بیشتر از گروه کنترل بود (05/0 < p). احتمالاً تغییرات هورمونی هنگام ورزش بر سازگاری گرلین مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Three Weeks of Endurance Training on Plasma and Stomach Ghrelin Levels in Wistar Rats

نویسندگان [English]

  • Akram Jafari 1
  • Mohammad Reza Moradi 2

1

2

چکیده [English]

Ghrelin is an orexigenic peptide secreted by the stomach. The aim of this study was to investigate the effect of three weeks of endurance training on plasma and fundus ghrelin as well as growth hormone (GH), cortisol hormone and weight in male wistar rats. 20 male wistar rats (14–16 weeks old) were randomly assigned to control (n =10) and training (n=10) groups. The rats in the training group exercised on a motor-driven treadmill at 25 m/min. (0% grade) for 60 min./day, 5 days/week for three weeks. The animals were sacrificed 48 hours after the last session of training program and their tissues were analyzed. Independent t test was used to analyze the data. The results showed that in trained rats, stomach and plasma ghrelin concentrations and weight were significantly lower and cortisol was higher than the control group (p<0.05). It can be concluded that hormonal changes during exercise training may be effective in ghrelin adaptation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cortisol hormone
  • Endurance training
  • GH hormone.
  • Ghrelin
  • Stomach