نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی

3 استادیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تمرینات تداومی و تناوبی بر برخی عوامل خطرزای قلبی – عروقی زنان جوان چاق بود. به این منظور 36 آزمودنی چاق غیرفعال با شاخص تودة بدنی بالای 30 انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه 12 نفری (گروه تمرین تناوبی با میانگین و انحراف استانداردهای قد، وزن و سن 8/5 +2/163 سانتی متر، 8/11 + 8/86کیلوگرم و 3/1 +7/20 سال؛ گروه تمرین تداومی با میانگین و انحراف استانداردهای قد، وزن و سن 4/6+ 2/160سانتی متر، 5/9 + 8/83 کیلوگرم و 2/2 + 1/22 سال) و گروه کنترل میانگین و انحراف استانداردهای قد، وزن و سن 1/7+ 166 سانتی متر، 5/10 + 6/86 کیلوگرم و 4/2+22 سال تقسیم شدند. گروه تمرین تناوبی مسافت 800 متر را به صورت 4 دوی 200 متری با شدت 80 تا 90 درصد ضربان قلب ذخیره و زمان استراحت 1 به 3 و گروه تمرین تداومی مسافت 800 متر را با شدت 60 تا 70 درصد ضربان قلب ذخیره فعالیت خود را به مدت 8 هفته و هفته ای 3 جلسه آغاز کردند. در گروه تناوبی هر هفته 400 متر به صورت 2 دو 200 متری و در گروه تداومی هم هر هفته 400 متر به مسافت اولیه اضافه می شد. قبل از شروع و پس از پایان پروتکل تمرین، سطوح لیپید و لیپوپروتئین های خون با استفاده از روش آنزیمی و با دستگاه اتوآنالایزر آلفا X اندازه گیری شد. گروه کنترل فقط در پیش آزمون و پس آزمون شرکت کرد. به منظور تعیین تأثیر نوع فعالیت های بدنی از روش های آماری تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون t وابسته و پس آزمون LSD استفاده شد. یافته ها نشان داد در گروه تناوبی TC و HDL به ترتیب به طور معنی داری کاهش و افزایش یافتند. همچنین در گروه تداومی HDL به طور معنی داری افزایش و LDL، TC، VLDL و وزن آزمودنی ها به طور معنی داری کاهش یافت (05/0> P). نتایج بین گروهی نشان داد تغییرات وزن، VDLD، HDL، TC ، در پس آزمون گروه های تداومی، تناوبی و کنترل معنی دار است (05/0 P>). این اختلاف های معنی دار بین گروه کنترل با گروه های تداومی و تناوبی است. تغییرات سطوح TG و LDL در پس آزمون گروه ها معنی دار نیست. در نهایت مشخص شد هر دو روش تمرینات سبب تغییرات مثبت در عوامل خطرزای قلبی – عروقی می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Effects of Intermittent and Continuous Training Programs on Some Selected Cardiovascular Risk Factors in Obese Young Females

نویسندگان [English]

  • Mansour Sayyah 1
  • Rahman Souri 1
  • Manzardokht Bigdeli 2
  • Hassan Ehteram 3
  • Farhanaz Amir Shaghaghi 4

چکیده [English]

The purpose of the present research was to determine the effects of intermittent and continuous training programs on some selected cardiovascular risk factors in young obese females. For this purpose, 36 obese sedentary subjects with BMI>30 were randomly assigned to three groups of intermittent exercise (mean ± SD of height, weight, and age: 163.2±5.8cm, 86.8±11.8kg, 20.7±1.3yr), continuous exercise (160.2±6.4cm, 83.8±9.5kg, 22.1±2.2yr) and control (166.2±7.1cm, 86.6±10.5kg, 22±2.4yr). The intermittent group participated in eight weeks (three sessions per week) of 800 meters (4× 200m) exercise with 80%-90% of reserved heart rate and 1/3 rest interval whereas the continuous group ran this distance with 60%-70% of reserved heart rate with no rest interval. A distance of 400 meters (2×200 meters) was added to the primary distance every week in the intermittent group and 400 meters in the continuous group. Before and after the protocol, HDL, LDL, CHOL and VLDL were measured by Alpha-X auto analyzer apparatus. Also, weight and height of the subjects were measured at the beginning and the end of the protocol. The control group only participated in pretest and posttest. To analyze the data, one-way analysis of variance, paired t-test and LSD post hoc test were used. The results showed that TC significantly decreased in the intermittent group whereas HDL significantly increased. HDL significantly increased (p=0.03) while LDL (P=0.004), TC (p=0.05), VLDL (p=0.05) and the weight of the participants (p=0.005) decreased significantly in the continuous group (P>0.05). The results also showed a significant change in weight (p=0.005), TC (p=0.001), HDL (p=0.009) and VLDL (p=0.004) in the posttest for all three groups (P>0.05). These significant differences existed between control group with intermittent and continuous groups while there was no significant difference between intermittence and continuous groups. There was no significant change in TC and LDL in the posttest of all groups. It was concluded that both types of exercise positively changed cardiovascular risk factors in obese female subjects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • continuous exercise
  • Intermittent Exercise
  • Lipoprotein
  • obese females.