نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گلستان

2 دانشیار دانشگاه گیلان

3 کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت

4 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر مدت کشش ایستا بر حداکثر انقباض ارادی (MVC) و انعطاف پذیری همسترینگ بود. به این منظور 10 دانشجوی پسر تربیت بدنی سه پروتکل مختلف گرم کردن شامل 5 دقیقه دویدن روی تردمیل و 45 ثانیه (15×3 ثانیه) کشش ایستای همسترینگ، 5 دقیقه دویدن و 90 ثانیه (30×3 ثانیه) کشش ایستای همسترینگ و 5 دقیقه دویدن (شرایط کنترل) را به صورت تصادفی در روزهای جداگانه اجرا کردند. در هر جلسه قبل و بعد از هر پروتکل، انعطاف پذیری همسترینگ به وسیلة آزمون نشستن و رساندن و بعد از آن MVC همسترینگ اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد انعطاف پذیری همسترینگ به‌طور معناداری بعد از هر دو پروتکل کشش ایستا افزایش یافت (05/0 > p) و تفاوت معناداری نیز بین دو وضعیت کشش مشاهده نشد (05/0 < p) . حداکثر انقباض ارادی به طور معنا‌داری بعد از 30×3 کشش در مقایسه با شرایط کنترل و 15×3 ثانیه کشش کاهش یافت (05/0 > p). بااین‌حال، بین شرایط کنترل و 15×3 ثانیه کشش تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0 < p). بنابراین، نتیجه گرفته می‌شود که مدت کوتاه کشش ایستا (15×3 ثانیه) اثر منفی بر تولید نیروی عضلانی ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Duration of Static Stretching on Maximal Voluntary Contraction and Flexibility in Hamstring Muscles

نویسندگان [English]

  • Morteza Sangdavini 1
  • Bahman Mirzaei 2
  • Ali Mostafaloo 3
  • Ehsan Saeidi 4

چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate whether duration of static stretching could affect the maximal voluntary contraction (MVC) and flexibility of hamstring muscles. 10 male physical education students randomly performed three warm-up protocols on different days. The protocols included: a) five minutes of treadmill run and 45 seconds (3×15 seconds) of static stretching of hamstring muscles, b) five minutes of treadmill run and 90 seconds (3×30 seconds) of stretching, c) five minutes of treadmill run (control condition). In each session, before and after each protocol, hamstring flexibility was measured by a sit and reach test and then MVC of hamstring muscles was measured. The results showed that hamstring flexibility significantly increased after 3×15 and 3×30 seconds of static stretching (p<0.05); however, there was no significant difference between the two stretching protocols (p>0.05). The MVC significantly decreased after 3×30 seconds of static stretching compared to the control and 3×15 seconds of protocols (p<0.05). However, there was no significant difference between control and 3×15 seconds of static stretching conditions (p>0.05). Therefore, it was concluded that the short duration (3×15 seconds) of static stretching did not have a negative effect on the production of muscle force.

کلیدواژه‌ها [English]

  • flexibility.
  • maximal voluntary contraction
  • Static stretching