دوره و شماره: دوره 3، شماره 8 - شماره پیاپی 716103، فروردین 1390، صفحه 1-150 (نشریه علوم زیستی ورزشی) 
7. اثر 12 هفته پیاده روی بر سطوح پلاسمایی لپتین زنان یائسة مبتلا به سرطان پستان

لاله کرمی بناری؛ رضا نوری؛ مهرزاد مقدسی؛ صدیقه طهماسبی؛ عبدالرسول طالعی