نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

2 استادیار فیزیولوژی ورزش پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

3 استادیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

4 استادیار گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

بین سطوح بالای لپتین و خطر بروز سرطان پستان در زنان یائسه ارتباط مستقیمی وجود دارد. از این رو، هدف از این پژوهش، بررسی اثر 12 هفته پیاده روی بر سطوح پلاسمایی لپتین زنان یائسة مبتلا به سرطان پستان بود. به این منظور 19 زن یائسة مبتلا به سرطان پستان با دامنة سنی 50 تا 65 سال (7/2 + 05/55) که جراحی، شیمی درمانی، پرتودرمانی را انجام داده و تحت هورمون درمانی از طریق لتروزول بودند، به دو گروه تقسیم شدند. گروه تجربی 11 نفر و گروه کنترل 8 نفر). گروه تجربی برنامة تمرینی شامل 25 تا 45 دقیقه پیاده روی را با شدت 45 تا 65 درصد ضربان قلب هدف، 3 جلسه در هفته به مدت 12 هفته اجرا کردند. پیش و پس از 12 هفته، لپتین، انسولین، گلوکز، مقاومت به انسولین، شاخص های آنتروپومتریک و ترکیب بدن(وزن بدن، BMI، درصد چربی بدن، WHR و WC ) و VO2peak آزمودنی ها اندازه گیری شد. اطلاعات به دست آمده از طریق آزمون تحلیل کوواریانس ANOVA، تجزیه وتحلیل شد (05/0 P<). نتایج نشان داد، پس از 12 هفته، لپتین، VO2peak، وزن بدن BMI بین گروه کنترل و تجربی، به طور معنادار تفاوت داشت (05/0P<)، اما بین دیگر متغیرها تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0P<). لپتین در گروه تجربی 23/1 درصد کاهش و در گروه کنترل 4/7 درصد افزایش، وزن بدن در گروه تجربی 3/3 درصد کاهش و در گروه کنترل 0/2 درصد افزایش، BMI درگروه تجربی 3/2 درصد کاهش و در گروه کنترل 1 درصد افزایش، VO2peak در گروه تجربی 2/8 درصد افزایش و در گروه کنترل 5/5 درصد کاهش یافت. از نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت که پیاده روی می تواند موجب بهبود VO2peak ، وزن بدن و BMI و کاهش سطح لپتین پلاسما در زنان یائسة مبتلا به سرطان پستان شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of 12 Weeks of Walking on Plasma Levels of Leptin in Postmenopausal Women with Breast Cancer

نویسندگان [English]

 • L Karami 1
 • Reza Nuri 2
 • M Moghadasi 3
 • S Tahmasebi 4
 • A Taleie 4

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effects of 12 weeks of walking on plasma levels of leptin in postmenopausal women with breast cancer. Nineteen postmenopausal women with breast cancer (age: 55.05+2.7 years) who received surgery, chemotherapy and radiation-therapy and were receiving hormone therapy by letrozol were divided into two groups: control (N=8) and experimental (N=11). Subjects in the experimental group performed 12 weeks of an exercise program which consisted of 25 to 45 minutes of walking with an intensity of 45% - 65% of target heart rate, three times a week. In pretest and posttest, leptin, insulin, glucose, insulin resistance, anthropometric variables (body weight, BMI, WHR, and WC), body fat percentage and VO2peak were measured in both groups. Data were analyzed using ANCOVA (P<0.05). The results of this study showed that leptin, VO2peak, body weight and BMI had significant differences between experimental and control groups after 12 weeks (P<0.05). Leptin decreased 1.23% in the experimental group while it increased 7.4% in the control group. Body weight decreased 3.3% in the experimental group while it increased 2% in the control group. BMI decreased 2.3% in the experimental group while it increased 1% in the control group. VO2peak increased 8.2% in the experimental group while it decreased 5.5% in the control group. It can be concluded that walking can improve VO2peak, body weight, BMI and can decrease plasma levels of leptin in postmenopausal women with breast cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

 • anthropometric variables
 • Breast Cancer
 • insulin
 • leptin
 • VO2peak
 • Walking.