بررسی اثر تمرینات مقاومتی بر پیشگیری از بروز سارکوپنی در زنان بالای 50 سال

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

2 استاد دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

4 محقق ارشد مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های متابولیک پژوهشکده علوم غدد درون ریز

چکیده

هدف از این تحقیق، تعیین تأثیر تمرینات قدرتی در زنان سالمند، بر پیشگیری از سارکوپنی (کاهش حجم عضلات) بود. به این منظور 20 زن یائسة‌ بالای 50 سال در دو‌گروه تجربی و کنترل مطالعه شدند. گروه تجربی به مدت 12 هفته با 80، 85 و و100% 10-RM با تراباند تمرین ‌کردند. چربی‌ زیرپوستی (SF) دو گروه با کالیپر اندازه‌گیری و درصدچربی‌بدن (%BF)، وزن‌چربی‌بدن و FFM آنها محاسبه شد. از آزمون t مستقل و t همبسته زوجی برای مقایسة نتایج پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. در هر دو‌گروه بین کالری‌مصرفی و BMI اختلاف‌ معناداری مشاهده نشد. 1-RMعضلة جلوی بازویی و قدرت نسبی فقط در گروه ‌تجربی اختلاف‌ معنی‌داری نشان داد. در گروه‌‌تجربی %BF، وزن‌چربی بدن،SF، FFM و محیط عضلة -میانه ‌بازو به طور معنی‌داری کاهش و در گروه‌کنترل افزایش یافت. SF ناحیة پشت‌بازو و %BF بین گروه‌ تجربی و کنترل اختلاف ‌معنی‌داری داشت. در پایان می توان نتیجه گرفت که انجام تمرینات قدرتی با تراباند تا حدودی از ناتوانی عضلات، ناشی از پیشرفت سارکوپنی در این سنین پیشگیری می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Resistance Training on Prevention of Sarcopenia in Women Over 50

نویسندگان [English]

  • M Delshad 1
  • Kh Ebrahim 2
  • M Gholami 3
  • A Ghanbarian 4
چکیده [English]

This study was designed to determine the effects of resistance training (RT) on prevention of sarcopenia in elderly women. 20 postmenopausal women aged over 50 were randomly divided into two groups of control (C) and experimental (RT). The subjects performed the resistance training three times a week for 12 weeks. The charts for the Thera-Band resistance colors sequence were used to determine the force produced by Thera-Band. skinfold thickness of the two groups was measured by a caliper and BF%, BMI and FFM were determined. Independent and paired t tests were used to analyze the data. The results showed significant difference in BMI and caloric intake in both groups. There was a significant difference in 1-RM and relative strength in RT group. BMI, %BF, skin fold thickness and FFM significantly decreased in RT and increased in C. There were significant differences between RT and C groups in skin fold thickness of triceps and %BF. In conclusion, resistance training with Thera-Band in elderly women may contribute to prevent disability induced by sarcopenia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Composition
  • postmenopausal women
  • resistance training
  • sarcopenia
  • Thera-Band.