نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر سرعت موسیقی بر ضربان قلب و سطح درک فشار دانشجویان پسر رشتة تربیت بدنی است. به این منظور 45 دانشجوی مرد رشتة تربیت‌ بدنی با میانگین سنی 81/1±93/21 سال، وزن 73/11±05/68 کیلوگرم، شاخص توده بدن (BMI)08/3±27/22 و قد 22/16±27/172 سانتی‌متر انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه کنترل تجربی با سرعت زیاد (140bpm =) و تجربی با سرعت کم (100bpm=) تقسیم شده و طی 2 مرحله و به صورت پیش و پس آزمون، ارزیابی شدند. قبل از آزمون از آزمودنی‌ها خواسته شد که از بین قطعات موسیقی موجود، یکی را انتخاب کنند (برای گروه‌های تجربی قطعات متفاوتی ارائه شد). آزمودنی‌ها پس از 10 دقیقه گرم کردن (با و بدون موسیقی) به اجرای آزمون وینگیت پرداختند. طی گرم کردن و اجرای آزمون وینگیت، شاخص های ضربان قلب و سطح درک فشار اندازه گیری شد. داده‌های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS (آزمون ANOVA یکطرفه) و سطح معناداری 05/0 P<تجزیه و تحلیل شد. تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده نشان داد که طی گرم کردن، در مورد ضربان قلب )00/24F = ،001/0P = ( و سطح درک فشار ) 16/10F = ،001/0P = ( بین گروه موسیقی با سرعت کم و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد، اما در گروه موسیقی با سرعت زیاد در مقایسه با گروه کنترل و گروه موسیقی با سرعت پایین‌،‌‌ سطح این دو شاخص به طور معناداری افزایش یافت. در مورد تغییرات مشاهده شده در شاخص‌های ضربان قلب) 25/12F = ،001/0P = ( و سطح درک فشار) 58/7F = ،02/0P = ( طی اجرای آزمون وینگیت نیز نتایج مشابهی به دست آمد. ازاین رو بر اساس یافته‌های یاد شده به نظر می‌رسد سرعت موسیقی بر ایجاد تغییر در ضربان قلب و سطح درک فشار طی گرم کردن و اجرای آزمون وینگیت تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Music Tempo on Heart Rate and Rate of Perceived Exertion of Male Physical Education Students

نویسندگان [English]

  • Yahya Asefi 1
  • Korosh Tabrizi 2

چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the effect of music tempo on heart rate and rate of perceived exertion of male physical education students. To this purpose, 45 male physical education students (height: 172.27 cm, SD=16.22, body mass index (BMI): 22.27kg/m², SD=3.08, weight: 68/05kg, SD=11.73, age: 21.93 years, SD=1.81) were randomly divided into control, high tempo (bpm=140) and low tempo experimental (bpm=100) groups and evaluated during during pretest and posttest. The subjects were requested to choose one piece of music from some pieces before the test (different pieces of music were exhibited for experimental groups). After 10 minutes of warm-up with and without music, subjects performed Wingate protocol. Heart rate and rate of perceived exertion were measured during 10 minutes of warm-up and Wingate protocol. Data were analyzed with SPSS and one-way ANOVA (P<0.05). The results of warm-up showed no significant differences in heart rate (P=0.001, F=24.00) and rate of perceived exertion (P=0.001, F=10.16) between low tempo music and control group, but these two indexes significantly increased in high tempo music group compared with low tempo music and control group. There were similar results about heart rate (P=0.001, F=12.25) and rate of perceived exertion (P=0.02, F=7.58) during Wingate protocol. It seems that listening to a piece of music before anaerobic performance affects heart rate and rate of perceived exertion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heart rate
  • Physical Exercise
  • Rate of music
  • Rate of perceived exertion.