نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه کردستان

3 استادیار دانشگاه تبریز

4 استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

با توجه به اینکه عضلات اسکلتی، بافت اصلی درگیر در فعالیت های بدنی اند، بنابراین بررسی تغییرات و آسیب های وارده بر این بافت طی فعالیت های ورزشی گوناگون اهمیت زیادی دارد. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیرات کوتاه مدت (یک جلسه) و طولانی مدت (36 جلسه) فعالیت های ورزشی گوناگون (سرعتی، استقامتی و ترکیبی) بر شاخص های پلاسمایی آسیب عضلانی لاکتات هیدروژناز (LDH) ، کراتین کیناز (CK) و مالون دی آلدوئید (MDA) است. به این منظور 40 سر موش جوان سه ماهه به شکل تصادفی در چهار گروه 10 تایی کنترل، ورزش استقامتی، سرعتی و ترکیبی قرار گرفتند. 24 ساعت پس از اولین و سی و ششمین جلسة تمرینی آزمودنی ها، خونگیری به منظور بررسی تاثیرات کوتاه مدت و طولانی مدت اجرای برنامه های گوناگون ورزشی انجام شد. اندازه گیری شاخص ها با استفاده از کیت های مربوط و به کمک دستگاه اتوآنالایزر انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آنالیز واریانس تکراری (و در صورت لزوم آزمون t مستقل و همبسته)، نشان داد پس از یک جلسه فعالیت، مقادیر CK و LDH (و نه MDA) در بیشتر گروه های تمرینی (نسبت به گروه کنترل) افزایش معنی داری یافت. این افزایش پس از 36 جلسه تمرین بارزتر شد. در کل نتایج این تحقیق نشان داد انجام فعالیت های کوتاه مدت و طولانی مدت ورزشی (هر دو) موجب بروز آسیب های عضلانی می شود و شدت این آسیب ها در گروه فعالیت ورزشی ترکیبی بیش از دو گروه دیگر تمرینی است. همچنین چون شاخص MDA در بیشتر مراحل ارزیابی، بین گروه ها تفاوت معنی داری نداشت، درحالی که شاخص های CK و LDH تفاوت معنی داری داشتند، می توان نتیجه گرفت که پراکسیداسیون چربی، مکانیسم احتمالی راه اندازی آسیب نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Short–Term and Long-Term Effects of Sprint, Endurance and Concurrent Exercise Training on Plasmatic Lactate Dehydrogenase, Creatine Kinase, and Malondialdehyde in Rats

نویسندگان [English]

  • A Gaeini 1
  • D Vatani 2
  • J Ashrafi 3
  • M Mogharnasi 4

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the short-term (1 session) and long-term (36 sessions) effects of various exercise training (endurance, sprint, and combined) on plasmatic indexes of muscle damages (lactate dehydrogenase, creatine kinase, and malondialdehyde). For this purpose, 40 young rats (3 months old) were randomly divided into four groups including control, endurance, sprint, and combined group (each group 10 subjects). Following the first and 36th sessions of exercise training, blood samples were gathered. To measure these variables, kits and auto analyzer apparatus were used. The data were analyzed using two-way repeated ANOVA. The results showed that 24 hours following the first session of exercise training, there was a significant increase in CK and LDH enzymes (but not MDA) in most training groups (compared to the control group). This increase was clearer after 36th session. Totally, the results indicated that both short-term and long-term exercise training resulted in muscle injuries, and the injuries were more intensive in combined group compared with the other groups. Also, given that MDA index did not significantly change among groups in more parts of the evaluation phase, although indexes of muscle injuries significantly changed. We can conclude that lipid peroxidation is not the probable mechanism of initialling muscle injury.

کلیدواژه‌ها [English]

  • malondialdehyde.
  • Muscle injury
  • Type of exercise training