نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز

3 استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از تحقیق، تعیین تأثیر مراحل دورة ماهانه و فعالیت هوازی شدید روی هموستئین پلاسمایی و hs-CRP سرمی در دختران ورزشکار بود. به این منظور 9 دختر ورزشکار سالم با 8 سال سابقة فعالیت باشگاهی و دورة ماهانة منظم انتخاب شدند. این افراد دو قرارداد تمرینی بروس را در مراحل اواسط فولیکولی و لوتئینی تا حد واماندگی انجام دادند و نمونة خونی قبل و بلافاصله پس از فعالیت گرفته شد. به منظور بررسی تغییرات دو شاخص طی دو مرحله دورة ماهانه از آزمون واریانس یک راهه با اندازه گیری های مکرر استفاده شد (سطح معنی داری 05/0). مقادیر پایه و افزایش متعاقب فعالیت هموسیستئین و hs-CRP در مرحلة فولیکولی بیشتر از مرحلة لوتئینی بود که با افزایش استروژن در این مرحله همسو بود. تنها افزایش پس از فعالیت هموسیستئین در اواسط فولیکولی معنی دار بود. نتایج نشان داد افزایش استروژن در اواسط لوتئینی موجب کاهش هموسیستئین و hs-CRP می شود که حاکی از نقش محافظتی این هورمون در مقابل شاخص های پیشگوی بیماری قلبی – عروقی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Two Menstrual Cycle Phases and Exhaustive Aerobic Exercise on Plasma Homocysteine and Serum hs-CRP in Female Athletes

نویسندگان [English]

  • Ramin Amirsasan 1
  • Hanieh Bile jaani 2
  • Vahid Sari 3
  • Saeed Dabagh 3

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of two menstrual cycle phases and aerobic exhaustive exercise on plasma homocysteine and serum hs-CRP in female athletes. 9 female athletes with 8 years of regular club activity and regular menstrual cycle were selected for this study. They performed two Bruce protocols in their mid follicular and mid luteal phases up to exhaustion. Blood samples were gathered before and immediately after the exercise. One-way ANOVA test with repeated measures was used to investigate the changes of the two indicators in menstrual cycle phases (significant level 0.05). Basic and after exercise amounts of homocysteine and hs-CRP were higher during the follicular phase than luteal phase; this result was accompanied with an increase in estrogen in that phase. Only after the exercise amount of homocysteine during the follicular phase increased significantly. An increase in estrogen during the luteal phase reduced homocysteine and hs-CRP which suggested the protective role of estrogen against predictive factors of cardiovascular disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Athlete Women.
  • exhaustive exercise
  • Menstrual Cycle Phases
  • Plasma Homocysteine
  • Serum hs-CRP