نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فعالیت استقامتی بر سطوح مولکول های چسبان بین سلولی و عروقی در زنان میانسال دارای اضافه وزن است. به این منظور 20 زن چاق کم تحرک با میانگین و انحراف استاندارد سن، درصد چربی بدن، وزن و شاخص تودة بدنی (88/6 1/49 سال، 18/6 7/36 درصد، 10/9 56/73 کیلوگرم و 15/4 53/25 کیلوگرم بر مترمربع) انتخاب و به صورت تصادفی به گروه فعالیت ورزشی و کنترل تقسیم بندی شدند. برنامة تمرینی گروه تجربی شامل دویدن روی تردمیل به مدت 50 تا 60 دقیقه، هفته ای 5 جلسه با شدت برابر 7 مت به مدت 8 هفته اجرا شد و در شیوة زندگی گروه کنترل تغییری ایجاد نشد. مرحلة اول خون گیری پس از 12 ساعت ناشتایی و 48 ساعت پس از خاتمة تمرینات در شرایط تجربی اجرا شد. از آزمون t زوجی برای بررسی اختلاف میانگین تغییرات قبل و بعد بین گروه ها و از آزمونt مستقل در سطح معنی داری (05/0 P< برای تعیین اختلاف معنی دار تغییرات بین گروه ها استفاده شد. نتایج آزمون t مستقل از متغیرهای پیش آزمون عدم تفاوت معنی دار بین گروه ها را نشان داد. (05/0 P>). سطح سرمی ICAM-1 در گروه تجربی پس از 8 هفته تمرین 18 درصد کاهش یافت (05/0P<). VCAM-1 تا 8 درصد کاهش نشان داد، ولی معنی دار نبود (05/0P>). وزن، شاخص تودة بدنی و درصد چربی بدن آزمودنی ها به ترتیب 6/4، 2/6 و 10 درصد کاهش یافت (01/0 P<). بین تغییرات درصد چربی بدن با تغییرات ICAM-1 (62/0 = R، 01/0=P) رابطة معنی داری مشاهده شد. براساس نتایج پنج روز دویدن با شدت تقریبی 7 مت به مدت 8 هفته با کاهش وزن موجب افت معنی دار سطوح خونی ICAM-1 در افراد دارای اضافه وزن می شود. در نهایت اجرای فعالیت هوازی منظم علاوه بر کاهش وزن و درصد چربی بدن، افت معنی دار ICAM-1 را در پی خواهد داشت، هر چند ممکن است تغییر معنی دار VCAM-1 مشاهده نشود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Aerobic Training on Levels of Vascular and Intracellular Adhesion Molecules in Overweight Middle-aged Women

نویسندگان [English]

  • Rahman Soori 1
  • A Ravasi 2
  • M Salehi 3

چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the effect of aerobic training on levels of vascular and intracellular adhesion molecules in overweight middle-aged women. 20 sedentary obese women (mean+age: 46.1+6.88 years, BF%: 36.7+ 6.18, weight: 73.56+10 Kg and BMI: 59.5+4.15 kg.m2) were selected and randomly divided into two groups. Training program consisted of 50-60 min. running with an intensity of 7 met, 5 days a week for 8 weeks. Fasting blood samples were analyzed for ICAM-1 and VCAM-1 levels. Blood samples were gathered after 12 hours of fasting and 48 hours after the last training program. Data were analyzed by paired and independent t tests. The results showed no significant differences in variables in the pretest (P>0.05). ICAM-1 and VCAM-1 levels decreased (18% and 8% respectively) in the experimental group (ICAM-1 decreased significantly, but not VCAM-1). Weight, BMI and BF% decreased 4.6%, 6.2%, 10% respectively. There was a significant relationship between the changes of ICAM-1 and BF%. It was concluded that five days of running with a 7-met intensity for 8 weeks results in weight loss as well as a significant decrease in ICAM-1 level in overweight subjects. Finally, regular aerobic activity not only results in weight loss and BF% decrease but also significantly decreases ICAM-1 although VCAM-1 does not change significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic training
  • Middle-aged Women.
  • Vascular and Intracellular Cellular Adhesion Molecules