نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، مقایسة تأثیر یک جلسه فعالیت بی هوازی و هوازی بر تغییرات نسبت IgA به پروتئین تام بزاقی دختران غیرورزشکار بود. آزمودنی های تحقیق، 36 دختر غیرورزشکار بودند که به طور تصادفی به سه گروه (فعالیت بی هوازی (12n=) با میانگین سنی 91/1±23 سال، فعالیت هوازی (12n=) با میانگین سنی 45/1± 5/21 سال و گروه کنترل (12n=) با میانگین سنی 09/2±25/23 سال) تقسیم شدند. نمونه های بزاقی، قبل و بلافاصله پس از اجرای آزمون جمع آوری شد. در این تحقیق، به منظور اجرای فعالیت بی هوازی از آزمون RAST و برای فعالیت هوازی از آزمون شاتل ران استفاده شد. گروه کنترل نیز، طی دورة تحقیق، فعالیت ورزشی انجام ندادند. تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس یکطرفه برای تعیین تفاوت بین مقادیر متغیرهای دو گروه، همچنین آزمون t همبسته برای بررسی تغییرات درون گروهی به وسیلة نرم افزار 16SPSS انجام گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین تغییرات نسبت IgA به پروتئین تام بزاقی سه گروه مورد بررسی تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج آزمون t همبسته در گروه های مورد بررسی تغییرات درون گروهی نسبت IgA به پروتئین تام بزاقی را در هیچ یک از گروه ها معنادار نشان نداد. همچنین اثر مخرب فعالیت بدنی بر ایمنی مخاطی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Effect of One Session of Aerobic and Anaerobic Exercise on Changes of IgA/ Salivary Total Protein Ratio in Non-athlete Girls

نویسندگان [English]

  • Monavar Tabarestani 1
  • Cyrus Choobine 2
  • Mohammad Reza Kordi 3
  • Mohsen Tabarestani 4

چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effect of a session of aerobic and anaerobic exercise on changes of IgA/Salivary total protein ratio in non-athlete girls. 36 non-athlete girls were randomly divided into three groups: anaerobic (n =12) with mean age of 23±1.91 years, aerobic (n =12) with mean age of 21±1.45 years and the control group (n =12) with mean age 23.25±2.09 years. Salivary samples were collected before and immediately after the test. In this study, RAST test was used for anaerobic exercise and Shuttle Run for aerobic exercise. Control group did not exercise during the study. Data were analyzed by one-way analysis of variance, t test and SPSS 16 software. The results showed no significant difference in changes of IgA/salivary total protein ratio among the groups. Correlated t test results showed no significant changes of IgA/salivary total protein ratio with each group. Also, no destructive effect of exercise on mucosal immunity was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-athlete girls.
  • RAST test
  • Salivary immunoglobulin A
  • Shuttle run test