نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد .تبریز.ایران

2 گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

4 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

هدف: به دنبال سکته قلبی(MI) آسیب‌‌های کلیوی ناشی از استرس اکسایشی شدت می‌گیرند که با آفزایش بیان NOX4 همراه است. اما با‌وجود اثرات مسلم تمرین‌بدنی بر ساختار و عملکرد کلیه، تاکنون تاثیر تمرین بر مقدار NOX4 خون و شاخص‌های آسیب اکسایشی کلیه متعاقب MI بررسی نشده است که هدف تحقیق بود. مواد و روش‌ها: 24 موش صحرایی نر به‌طور‌تصادفی به سه گروه(8=n) شامل سالم‌کنترل، سکته‌کنترل و سکته‌تمرین تقسیم‌ شدند. پس از القاء سکته فلبی توسط تزریق ایزوپروترنول(100 mg/kg.day) در دو روز متوالی، هشت هفته تمرین دویدن با شدت متوسط روی نوارگردان انجام شد. مقدار NOX4 خون به روش فلوسیتومتری، مقدار MDA، پروتئین‌کربونیله(CP) و 8OHdG کلیه به روش طیف‌سنجی و رنگ‌سنجی انجام شد و داده‌ها با تحلیل‌واریانس‌تک‌راهه تحلیل شدند. یافته‌ها: در حالی که در گروه سکته‌کنترل، مقدار NOX4 خون و همچنین MDA، CP و 8OHdG کلیه بیشتر از گروه سالم‌کنترل بود، مقدار این شاخص‌ها (به جز CP) در گروه سکته‌تمرین کمتر از گروه سکته‌کنترل بود(p=0.001 در همه موارد). بااین‌حال، مقدار هر چهار شاخص شامل NOX4 خون(p=0.029) و همچنین MDA(p=0.001)، CP (p=0.001) و 8OHdG (p=0.019) کلیه در گروه سکته‌تمرین، هنوز هم بیشتر از گروه سالم‌کنترل بود.

نتیجه‌گیری: MI می‌تواند سبب افزایش NOX4 خون و بروز استرس اکسایشی در کلیه شود. بااینحال، تمرین هوازی با وجود معکوس کردن این روند، قادر به رفع کامل این اثرات MI نبود. به نظر می‌رسد که در تحقیقات آینده علاوه بر رفع محدودیتهای تحقیق حاضر، نیاز به شناسایی بهترین پروتکل‌‌های تمرینی موثر در این زمینه باقی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of Aerobic Training on Markers of Renal Oxidative Stress and Circulatory NOX4 Level in Rat Model of Myocardial Infraction.

نویسندگان [English]

  • SHIVA ghadirzad bashman 1
  • Roghayeh Pouzesh Jadidi 2
  • JABBAR BASHIRI 3
  • Karim Azali Alamdari 4

1 azad university.tabriz.iran

2 Department of Exercise Physiology, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

3 Department of Physical Education & Sport Sciences, Faculty of Humanities & Education, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

4 Associate Professor in Exercise Physiology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Oxidative stress induced renal injures are intensified following myocardial infraction(MI) which are accompanied by an elevated NOX4 expression rate. However; the effect of exercise training following MI on blood Nox4 and renal oxidative stress markers have not investigated in spite of the apparent evidence regarding the effects of physical training on renal structure and function, which was investigated in this study.

24 male Wistar rats were randomized into three groups (n=8) of healthy control, MI control and MI training. Eight weeks of running training at moderate intensity on a treadmill was conducted following MI induction via two executive days’ injections of Isoproterenol (100 mg/kg.day). while renal MDA, cabonylated protein(CP) and 8OHdG levels via spectrophotometry and colorimetery

While blood NOx4 as well as renal MDA, CP and 8OHdG levels in MI control rats were higher than their healthy control littermates, the amount of these parameters (except for CP) in MI group was lower than healthy control group (p=0.001 in any circumstances). However, all indices including on blood NOX4 (p=0.029) and renal MDA(p=0.001), CP(p=0.001) and 8OHdG(p=0.019) levels in MI training rats was still higher than healthy control littermates.

MI is able to increase blood NOX4 level and incidence of renal oxidative stress. However, aerobic training could not fully ameliorate these hazardous effects of MI, in spite of its appreciable capabilities to reverse this trend. It seems that identification of the best effective training protocols in this area is warranted in addition to Eliminating the limitations in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic training
  • Cardio renal syndrome
  • Kidney
  • Oxidative Stress