دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 239-352 
8. تأثیر یک دوره برنامۀ تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌های GLUT-1 و PDK1 ریۀ موش‌های صحرایی

صفحه 343-352

10.22059/jsb.2019.248727.1231

حسین برنجیان تبریزی؛ شادمهر میردار؛ محمد مهدی مغنی باشی؛ زربخت انصاری پیرسرایی