تأثیر یک دوره برنامۀ تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌های GLUT-1 و PDK1 ریۀ موش‌های صحرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

2 استاد، دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار، گروه ژنتیک، دانشکدۀ پزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

4 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

گلوکز، سوبسترای اصلی بافت ریه در شرایط فیزیولوژیک است، با این حال بررسی انتقال گلوکز در بافت ریه هنگام تمرین موضوعی است که کمتر مطالعه و بررسی شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر بیان GLUT-1 و PDK1 در سطح mRNA بافت ریه است. چهارده سر رت نر نژاد ویستار (سن 4 هفته، 9±68 گرم) به‌صورت تصادفی و مساوی به دو گروه تمرین و کنترل تقسیم شدند.  برنامۀ تمرین شامل 9 هفته تمرین تناوبی شدید بود که با سرعت 25 متر بر دقیقه شروع شد و با سرعت 70 متر بر دقیقه به پایان رسید. پس از نمونه‌برداری بافتی، با استخراج RNA و سنتز cDNA با استفاده از تکنیک Real time RT-PCR بیان ژن‌ها بررسی شد. 9 هفته تمرین موجب کاهش بیان GLUT-1 در مقایسه با گروه کنترل شد که این تغییر معنادار نبود. همچنین متعاقب برنامۀ تمرینی بیان PDK1 افزایش یافت و تفاوت معناداری را با گروه کنترل 9 هفته نشان داد  (05/0 P≤). با توجه به نتایج پژوهش این احتمال وجود دارد که هنگام تمرین سوبستراهای دیگری غیر از گلوکز درگیر فرایند سوخت‌وسازی بافت ریه شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of high-intensity interval training on the GLUT-1, PDK1 gene expressions in rat lung

نویسندگان [English]

  • Hossein Berenjeian Tabrizi 1
  • Shadmehr Mirdar 2
  • Mohhamad Mahdi Moghanibashi 3
  • Zarbakht Ansari Pirsarae 4
1 Assistant Professor, PhD of Exercise Physiology, Department of Physical Education, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran
2 Professor, PhD of Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 . Assistant Professor, Department of Genetics, Faculty of Medicine, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran
4 Associate Professor, Department of Animal Sciences, Faculty of Animal Science and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
چکیده [English]

Glucose is the major substrate of the lung tissue under physiological conditions. However, the glucose transfer in the lung tissue during training has not received enough attention. The aim of the present study was to determine the effect of HIIT on GLUT-1 and PDK1 expressions at mRNA level in lung tissue.  14 Wistar male rats (age: 4 weeks old, weight: 68±9 g) were randomly assigned to training and control groups. The training program included 9 weeks of HIIT which started with the speed of 25 m/min. and ended with the speed of 70 m/min. Following tissue sampling, RNA was extracted and cDNA was synthesized, and the expressions of genes were determined by real time RT-PCR technique. GLUT-1 gene expression decreased following 9 weeks of interval training compared with the control group and this change was not significant. Also, PDK1 expression increased following the training program and showed a significant difference with the control group during the 9 weeks (P≤0.05). According to the current results, it is likely that other substrates other than glucose are involved in metabolic pathways of the lung tissue during training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gene expression
  • glucose
  • high-intensity interval training
  • lung tissue