دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 131-237