دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 131-237