نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 . دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 . استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

تمرینات همراه با انسداد عروق، تمریناتی مفید برای افزایش توان و هایپرتروفی است. هدف از این پژوهش بررسی اثر تمرینات آماده‌سازی بر مبنای بازی در ابعاد کوچک با و بدون انسداد عروق بر برخی از شاخص‌های آمادگی جسمانی دختران بسکتبالیست بود. در این تحقیق 30 بسکتبالیست دختر به‌صورت داوطلب شرکت کردند و به‌صورت تصادفی به سه گروه تمرین در ابعاد کوچک همراه با انسداد عروق (10 نفر)، تمرین در ابعاد کوچک بدون انسداد عروق (10 نفر) و گروه کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. برنامۀ تمرین به مدت شش هفته (سه جلسه در هفته) بود. این برنامه شامل 15 تا 28 دقیقه تمرین در زمینی با ابعاد 15×14 و 20 دقیقه تمرین در زمین اصلی بسکتبال بود. در گروه انسداد عروق، قبل از شروع تمرین اصلی، قسمت پروگزیمال هر دو پا با باند الاستیکی بسته شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون ANCOVA در سطح معناداری 05/0 استفاده شد. نتایج حاکی از افزایش معنادار توان عضلات پایین‌تنه در گروه تمرین در ابعاد کوچک همراه با انسداد عروق نسبت به گروه تمرین در ابعاد کوچک و گروه کنترل بود (001/0 = P)، درصورتی‌که بین سه گروه از لحاظ سرعت 10 متر، 20 متر و توان حداکثر تفاوت معناداری مشاهده نشد، همچنین شاخص توان هوازی در گروه تمرین در ابعاد کوچک همراه با انسداد عروق نسبت به گروه کنترل بهبود معناداری یافت (026/0 = P) و بین گروه تمرین در ابعاد کوچک با گروه تمرین در ابعاد کوچک همراه با انسداد تفاوتی یافت نشد (25/0= P). با توجه به نتایج پژوهش حاضر، به‌منظور بهبود توان عضلات پایین‌تنۀ دختران بسکتبالیست تمرین در ابعاد کوچک همراه با انسداد عروق و برای بهبود توان هوازی، هر دو روش تمرین پیشنهاد می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of 6 Weeks of Conditioning Training Based on Small-Sided Games with and without Vascular Occlusion on Some Physical Fitness Factors in Female Basketball Players

نویسندگان [English]

  • Fateme Kameshki 1
  • Seyed Alireza Hossini kakhak 2
  • Roya Askari 3

1 MSc of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

2 Associate Professor of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

3 Assistant Professor of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Training along with vascular occlusion is useful for increasing power and hypertrophy. The aim of this study was to investigate the effect of conditioning training based on small-sided games with and without vascular occlusion on some physical fitness factors in female basketball players. 30 female basketball players participated in this study voluntarily and randomly divided into three groups: small-sided games with vascular occlusion (n=10), small-sided games without vascular occlusion (n=10) and control (n=10). Training program included 6 weeks, 3 sessions a week and involved 15-28 minutes of training on a court with 15 × 14 dimensions and 20 minutes of training on the basketball court. The proximal portion of both legs of the vascular occlusion group was occluded with elastic band before the beginning of the main training. Data were analyzed using ANCOVA test at significance level of 0.05. The results indicated a significant increase in the power of lower body muscles in small-sided games with vascular occlusion group compared with the small-sided games and control groups (P=0.001) while there was no significant difference among the three groups in 10m and 20m speeds and maximum power. Also, aerobic power index significantly improved in small-sided games with vascular occlusion group compared with the control group (P=0.026). There was no difference between small-sided games and small-sided games with vascular occlusion (P=0.25). According to the results of this study, it is suggested that the small-sided games with vascular occlusion should be employed to improve the power of lower body muscles and both training methods should be used to improve aerobic power in female basketball players.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female basketball players
  • physical fitness
  • small-sided games
  • vascular occlusion
1.   Klusemann MJ, Pyne DB, Foster C, Drinkwater EJ. Optimising technical skills and physical loading in small-sided basketball games. J Sports Sci [Internet]. 2012 Oct 28 [cited 2019 Jan6];30(14):1463–71.Availablefrom:http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/ 02640414.2012.712714.
2.   Iacono A, Eliakim A, & YM-TJ of S, 2015 undefined. Improving fitness of elite handball players: Small-sided games vs. high-intensity intermittent training. journals.lww.com [Internet]. [cited 2019 Jan 6]; Available from: https://journals.lww.com/nsca-jscr/Abstract/2015/03000/Improving_Fitness_of_Elite_Handball_Players__.36.aspx
3.   Clemente F, Couceiro M, … FM-J of P, 2012 undefined. The usefulness of small-sided games on soccer training. efsupit.ro [Internet]. [cited 2019 Jan 6]; Available from: http://www.efsupit.ro/images/stories/vol_12_1__art_15.pdf
4.   Impellizzeri F, Marcora S, … CC-I journal of, 2006 undefined. Physiological and performance effects of generic versus specific aerobic training in soccer players. academia.edu [Internet]. [cited 2019 Jan 6]; Available from: http://www. academia.edu/download/46677583/Physiological_and_Performance_Effects_of20160621-25262-pdzwkx.pdf
5.   Owen A, Wong D, … DP-TJ of S&, 2012 undefined. Effects of a periodized small-sided game training intervention on physical performance in elite professional soccer. journals.lww.com [Internet]. [cited 2019 Jan 6]; Available from: https://journals. lww.com/nsca-jscr/Fulltext/2012/10000/Effects_of_a_Periodized_Small_Sided_Game_Training.18.aspx
6.   Seitz L, Rivière M, … EDV-TJ of S, 2014 undefined. The athletic performance of elite rugby league players is improved after an 8-week small-sided game training intervention. journals.lww.com [Internet]. [cited 2019 Jan 6]; Available from: https://journals.lww. com/nsca-jscr/Abstract/2014/04000/The_Athletic_Performance_of_Elite_Rugby_League.14.aspx
7.   Delextrat A, medicine AM-I journal of sports, 2014 undefined. Small-sided game training improves aerobic capacity and technical skills in basketball players. researchgate.net [Internet]. [cited 2019 Jan 6]; Available from: https://www.researchgate.net/profile/ Anne_Delextrat/publication/257839413_Small-Sided_Game_Training_Improves_Aerobic_Capacity_and_Technical_Skills_in_Basketball_Players/links/541c2c9a0cf2218008c4f4cb/Small-Sided-Game-Training-Improves-Aerobic-Capacity-and-Technical-Skills-in-Basketball-Players.pdf
8.   Buchheit M, Laursen P, … JK-… journal of sports, 2009 undefined. Game-based training in young elite handball players. researchgate.net [Internet]. [cited 2019 Jan 6]; Available from: https://www.researchgate.net/profile/Paul_Laursen/publication/23986706_Game-based_Training_in_Young_Elite_Handball_Players/links/02e7e535cb843e264f000000/Game-based-Training-in-Young-Elite-Handball-Players.pdf
9.   Buchheit M, Lepretre P, … AB-J of S and, 2009 undefined. Cardiorespiratory responses during running and sport-specific exercises in handball players. Elsevier [Internet]. [cited 2019Jan6];Availablefrom:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S1440244007002897
10.           Hill-Haas S V., Dawson B, Impellizzeri FM, Coutts AJ. Physiology of Small-Sided Games Training in Football. Sport Med [Internet]. 2011 Mar [cited 2019 Jan 6];41(3):199–220. Available from: http://link.springer.com/10.2165/11539740-000000000-00000
11.           Abe T, Kawamoto K, … TY-IJ of, 2005 undefined. Eight days KAATSU-resistance training improved sprint but not jump performance in collegiate male track and field athletes. jstage.jst.go.jp [Internet]. [cited 2019 Jan 6]; Available from: https://www. jstage.jst.go.jp/article/ijktr/1/1/1_1_19/_article/-char/ja/
12.           Yamanaka T, Farley R, & JC-TJ of S, 2012 undefined. Occlusion training increases muscular strength in division IA football players. journals.lww.com [Internet]. [cited 2019 Jan6];Available from: https://journals.lww.com/nsca-jscr/fulltext/2012/09000/Occlusion_ Training_Increases_Muscular_Strength_in.29.aspx
13.           Bagley J, … JR-S& C, 2015 undefined. Is Blood Flow Restriction Training Beneficial for Athletes? journals.lww.com [Internet]. [cited 2019 Jan 6]; Available from: https:// journals.lww.com/nsca-scj/Abstract/2015/06000/Is_Blood_Flow_Restriction_Training_Beneficial_for.5.aspx
14.           Abe T, Kearns CF, Sato Y. Muscle size and strength are increased following walk training with restricted venous blood flow from the leg muscle, Kaatsu-walk training. J Appl Physiol [Internet]. 2006 May [cited 2019 Jan 6];100(5):1460–6. Available from: http://www .physiology.org/doi/10.1152/japplphysiol.01267.2005
15.           Park S, Kim JK, Choi HM, Kim HG, Beekley MD, Nho H. Increase in maximal oxygen uptake following 2-week walk training with blood flow occlusion in athletes. Eur J Appl Physiol [Internet]. 2010 Jul 21 [cited 2019 Jan 6];109(4):591–600. Available from: http://link.springer.com/10.1007/s00421-010-1377-y
16.           Fahs C, Loenneke J, … LR-J of, 2012 undefined. Methodological considerations for blood flow restricted resistance exercise. jstage.jst.go.jp [Internet]. [cited 2019 Jan 6]; Available from: https://www.jstage.jst.go.jp/article/trainology/1/1/1_14/_article/-char/ja/
17.           Scott BR, Loenneke JP, Slattery KM, Dascombe BJ. Exercise with Blood Flow Restriction: An Updated Evidence-Based Approach for Enhanced Muscular Development. Sport Med [Internet]. 2015 Mar 28 [cited 2019 Jan 6];45(3):313–25. Available from: http://link. springer.com/10.1007/s40279-014-0288-1
18.           Wilson J, Lowery R, … JJ-TJ of, 2013 undefined. Practical blood flow restriction training increases acute determinants of hypertrophy without increasing indices of muscle damage. journals.lww.com [Internet]. [cited 2019 Jan 6]; Available from: https://journals. lww.com/nsca-jscr/Abstract/2013/11000/Practical_Blood_Flow_Restriction_Training.20.aspx
19.           Castagna C, Impellizzeri FM, Chaouachi A, Ben Abdelkrim N, Manzi V. Physiological responses to ball-drills in regional level male basketball players. J Sports Sci [Internet]. 2011 Sep [cited 2019 Jan 6];29(12):1329–36. Available from: http://www.tandfonline. com/doi/abs/10.1080/02640414.2011.597418
20.           Singh L, Bhagat O, Physical SS-IJ of, 2016 undefined. Comparison of aerobic and anaerobic efficiency between handball and basketball players. kheljournal.com [Internet]. [cited 2019 Jan 6]; Available from: http://www.kheljournal.com/archives/2016/vol3issue5 /PartG/3-5-77-412.pdf
21.           Gill A. Performance Assessment of Inter University Handball Female Players in Relation to Their Anthropometric and Physical Fitness Variables. 2014 [cited 2019 Jan 6]; Available from: http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/103103/12/12_bibilography.pdf
22.           Kraemer W, French D, … NP-J of S, 2004 undefined. Changes in exercise performance and hormonal concentrations over a big ten soccer season in starters and nonstarters. academia.edu [Internet]. [cited 2019 Jan 6]; Available from: http://www.academia. edu/download/45780163/Changes_in_exercise_performance_and_horm20160519-5307-12pquu2.pdf
23.           Research RV-J of S and C, 2007 undefined. Effects of six warm-up protocols on sprint and jump performance. search.proquest.com [Internet]. [cited 2019 Jan 6]; Available from: http://search.proquest.com/openview/3c5a21dde9c7e2cf3f86caa4cc8071b4/1?pq-origsite=gscholar&cbl=30912
24.           Mahar M, Guerieri A, … MH-A journal of, 2011 undefined. Estimation of aerobic fitness from 20-m multistage shuttle run test performance. Elsevier [Internet]. [cited 2019 Jan 6]; Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749379711004946
25.           plc BM-LEW, 2005 undefined. Performance evaluation tests. 38-422-fa15.wiki.uml.edu [Internet]. [cited 2019 Jan 6]; Available from: http://38-422-fa15.wiki.uml.edu/file/view/ 101EvaluationTests.pdf/558074921/101EvaluationTests.pdf
26.           Atl H, Köklü Y, … UA-TJ of S&, 2013 undefined. A comparison of heart rate response and frequencies of technical actions between half-court and full-court 3-a-side games in high school female basketball players. journals.lww.com [Internet]. [cited 2019 Jan 6]; Available from: https://journals.lww.com/nsca-jscr/Abstract/2013/02000/A_Comparison_ of_Heart_Rate_Response_and.10.aspx
27.           Wilkins LW&. . Medicine ACoS. ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription. American College of Sports Medicine; 2013. 80-81 p.
28.           Broxterman RM, Craig JC, Smith JR, Wilcox SL, Jia C, Warren S, et al. Influence of blood flow occlusion on the development of peripheral and central fatigue during small muscle mass handgrip exercise. J Physiol [Internet]. 2015 Sep 1 [cited 2019 Jan 6];593(17):4043–54. Available from: http://doi.wiley.com/10.1113/JP270424
29.           Halouani J, Chtourou H, … TG-TJ of, 2014 undefined. Small-sided games in team sports training: A brief review. journals.lww.com [Internet]. [cited 2019 Jan 6]; Available from: https://journals.lww.com/nsca-jscr/Abstract/2014/12000/Small_Sided_Games_in_Team_Sports_Training___A.36.aspx
30.           Katis A, medicine EK-J of sports science &, 2009 undefined. Effects of small-sided games on physical conditioning and performance in young soccer players. ncbi.nlm.nih.gov [Internet]. [cited 2019 Jan 6]; Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC3763282/
31.           Takarada Y, Nakamura Y, Aruga S, Onda T, Miyazaki S, Ishii N. Rapid increase in plasma growth hormone after low-intensity resistance exercise with vascular occlusion. J Appl Physiol [Internet]. 2000 Jan [cited 2019 Jan 6];88(1):61–5. Available from: http://www.physiology.org/doi/10.1152/jappl.2000.88.1.61
32.           Takarada Y, Sato Y, Ishii N. Effects of resistance exercise combined with vascular occlusion on muscle function in athletes. Eur J Appl Physiol [Internet]. 2002 Feb 12 [cited 2019 Jan 6];86(4):308–14. Available from: http://link.springer.com/10.1007/s00421-001-0561-5
33.           Kiani gol M, Hossini kakhak A HA. Comparing the impact of selected exercises with and without vascular occlusion on the physical fitness of teenage footballers. Hakim sabzevari; 2015.
34.           Abe T, Fujita S, Nakajima T, … MS-J of sports, 2010 undefined. Effects of low-intensity cycle training with restricted leg blood flow on thigh muscle volume and VO2max in young men. ncbi.nlm.nih.gov [Internet]. [cited 2019 Jan 6]; Available from: https://www.ncbi. nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3761718/
35.           Takano H, Morita T, Iida H, Asada K, Kato M, Uno K, et al. Hemodynamic and hormonal responses to a short-term low-intensity resistance exercise with the reduction of muscle blood flow. Eur J Appl Physiol [Internet]. 2005 Sep 15 [cited 2019 Jan 6];95(1):65–73. Available from: http://link.springer.com/10.1007/s00421-005-1389-1
36.           Ganesan G, Cotter J, … WR-M and science, 2015 undefined. Effect of blood flow restriction on tissue oxygenation during knee extension. ncbi.nlm.nih.gov [Internet]. [cited 2019 Jan 6]; Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4246015/
37.           Bahadori H, Hossini kakhk AR HM. The comparison of effect of three resistance training program (plyometric with and without vascular occlusion and power- strength training) on physical fitness factors in athlete girls. 1st International conference of new achievements in sport and physica. Chabahar Int Univ. 2015;
38.           Bosco C, Komi P, Pulli M, Pittera C MH. Considerations of the training of elastic potential of human skeletal muscle. Volleyb Tech J. 1982;1:75–80.
39.           research CA-J of strength and conditioning, 2005 undefined. Relationship between the 30-second Wingate test and characteristics of isometric and explosive leg strength in young subjects. search.proquest.com [Internet]. [cited 2019 Jan 6]; Available from: http://search.proquest.com/openview/c39f295a1dfb7d151f61167ede3e1b99/1?pq-origsite=gscholar&cbl=30912
40.           Loenneke J, Journal TP-S& C, 2009 undefined. The use of occlusion training to produce muscle hypertrophy. journals.lww.com [Internet]. [cited 2019 Jan 6]; Available from: https://journals.lww.com/nsca-scj/Fulltext/2009/06000/The_Use_of_Occlusion_Training_to_Produce_Muscle.11.aspx