دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 393-508