دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 393-508