دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 301-556 
8. مقایسۀ سرعت هدایت عصبی اندام تحتانی غالب و غیرغالب ورزشکاران و غیرورزشکاران

صفحه 415-429

سید مصطفی سراب زاده؛ محمد شریعت زاده جنیدی؛ بیتا بردبار آذری