دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 301-556