نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 . دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی قلب، عروق و تنفس، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

گشادکننده‌های عروقی از تنظیم‌کننده‌های کلیدی فشارخون و سیستم قلبی – عروقی‌اند که این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تمرینات تناوبی شدید بر تغییرات اپلین و نیتریک اکساید به‌عنوان گشادکننده‌های عروقی و تنظیم‌کنندۀ فشارخون انجام گرفت. در این پژوهش اپلین و نیتریک اکساید و فشارخون پیش و پس از شش هفته تمرینات تناوبی اندازه‌گیری شد. بدین منظور دو گروه تجربی (10 نفر) و کنترل (10 نفر) شامل مردان میانسال شهر تهران با دامنۀ سنی 45 تا 55 سال به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. پروتکل تمرین تناوبی با شدت بالا شامل 10 تناوب (45 ثانیه با شدت 85 تا 90 درصد ضربان قلب ذخیره و 2 دقیقه بازیافت) توسط گروه تجربی طی شش هفته اجرا شد. در پایان هفتۀ سوم شدت تمرین به 12 تناوب تمرینی و 90 ثانیه بازیافت رسید. 48 ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرینی نمونه‌های خونی و اندازه‌گیری‌های آنتروپومتریکی و ترکیب بدنی از آزمودنی‌ها گرفته شد. نتایج نشان داد که شش هفته مداخلۀ تمرین تناوبی شدید موجب افزایش معنادار میزان اپلین (001/0P = )، نیتریک اکساید (001/0P = )، و کاهش معنادار در میزان فشارخون سیستولی (001/0P = )، و دیاستولی (002/0P = )، در گروه تجربی شد. نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر مفید ورزش بر روی دستگاه اپلینرژیک و فشارخون است و از طرفی نشان می‌دهد احتمالاً افراد دچار فشارخون، می‌توانند به فعالیت تناوبی با شدت بالا بپردازند، لیکن تأیید این مطلب نیازمند پژوهش‌های بیشتر در خصوص نقش تمرینات تناوبی شدید و ارتباط آن با فشارخون است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of 6 Weeks of High Intensity Interval Training (HIIT) on Plasma Levels of Apelin and Nitric Oxide in Inactive middle Aged Men

نویسندگان [English]

 • Siroos Choobineh 1
 • Fatemeh Shabkhiz 2
 • Hafez Rahimzadeh 3
 • Hossein Barzegari Marvast 3

1 . Associate Professor, Department of Exercise Physiology, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, University of Tehran, Tehran, Iran

3 PhD Student of Exercise Physiology of Cardiovascular and Respiratory Systems, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Vasodilators are one of the key regulators of blood pressure and cardiovascular system. The aim of this study was to evaluate the effect of high intensity interval training on apelin and nitric oxide changes as vasodilators and regulators of blood pressure. In this study, apelin and nitric oxide were measured before and after 6 weeks of interval training. For this purpose, 2 groups: experimental (n=10) and control (n=10) of middle aged men (age range 45-55) in Tehran city were randomly selected. High intensity interval training protocol consisted of 10 intervals (45 seconds with 85-90% of heart rate reserve and 2 minutes of recovery) which was performed by the experimental group in 6 weeks. At the end of the third week, intensity of training increased to 12 training intervals and 90 seconds of recovery. 48 hours after the last training session, blood samples and anthropometric measures and body composition were taken. The results showed that 6 weeks of high intensity interval training intervention significantly increased apelin (P=0.001) and nitric oxide (P=0.001) while it significantly reduced systolic (P=0.001) and diastolic (P=0.002) blood pressures in the experimental group. The results indicated the beneficial effect of exercise on apelinergic system and blood pressure and also showed that those with high blood pressure may have high intensity interval activity. However, this idea requires further research on the role of high intensity interval training and its relationship with blood pressure.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • apelin
 • blood pressure
 • cardiovascular system
 • high intensity interval training
 1. American College of Sports Medicine. Position stand: exercise and hypertension. Med Sci Sports Exerc 2004; 36: 533-553.
 2. Burgomaster KA, Howarth KR, Phillips SM, Rakobowchuk M, Macdonald MJ, McGee SL, Gibala MJ. (2008). Similar metabolic adaptations during exercise after low volume sprint interval and traditional endurance training in humans. J Physiol, 586:151–160.
 3. Carvalho, D. C. L. & Cliquet Jr, A. (2005). Response of the arterial blood pressure of quadriplegic patients to treadmill gait training. Brazilian journal of medical and biological research, 38(9), 1367-1373.
 4. Chen, Mary M. Euan A. Ashley, David XF Deng, Anya Tsalenko, Alicia Deng, Raymond Tabibiazar, Amir Ben-Dor et al. "Novel role for the potent endogenous inotrope apelin in human cardiac dysfunction." Circulation 108, no. 12 (2003): 1432-1439.
 5. Ciolac EG, Bocchi EA, Bortolotto LA, Carvalho VO, Greve JMD, Guimarães GV. (2010). Effects of high-intensity aerobic interval training vs. moderate exercise on hemodynamic, metabolic and neuro-humoral abnormalities of young nor-motensive women at high familial risk for hy-pertension. Hypert Res. 33: 836-843.
 6. Culotta, Elizabeth and Koshland, Daniel E. Jr (2009). "NO news is good news 1862–1864.
 7. Dabidirooshan v and Fallah m. (2012). Simultaneous effect of aerobic exercise and Galbanum supplementation on cardiac protective system changes during blood pressure induced from nitro -L arginin in male rats. Journal of Sport Physiology, no 15, pp 121-134.
 8. Dimkpa, U. C. H. E. Ugwu, A. C. & Oshi, D. C. (2008). Assessment of sex differences in systolic blood pressure responses to exercise in healthy, non-athletic young adults. JEPonline, 11(2), 18-25.
 9. Földes G, Horkay F, Szokodi I, Vuolteenaho O, Ilves M, Lindstedt KA, Mäyränpää M, Sarman B, Seres L, Skoumal R, Lako-Futo Z, deChatel R, Ruskoaho H, Toth M. (2003). Circulating and cardiac levels of apelin, the novel ligand of the orphan receptor APJ, in patients with heart failure. Biochem Biophys Res Commun. 308:480–5.
 10. Fujie, S. Sato, K. Miyamoto-Mikami, E. Hasegawa, N. Fujita, S. Sanada, K... & Iemitsu, M. (2014). Reduction of Arterial Stiffness by Exercise Training Is Associated with Increasing Plasma Apelin Level in Middle-Aged and Older Adults. PloS one, 9(4), e93545.
 11. Gibala M J and McGee S L. (2008). Metabolic adaptations to shortterm high-intensity interval training: a little pain for a lot of gain? Exercise and Sport Sciences Reviews, vol. 36, no. 2, pp. 58–63.
 12. Guimarães, G. V. Ciolac, E. G. Carvalho, V. O. D'Avila, V. M. Bortolotto, L. A. & Bocchi, E. A. (2010). Effects of continuous vs. interval exercise training on blood pressure and arterial stiffness in treated hypertension. Hypertension Research, 33(6), 627-632.
 13. Haram, P. M. Kemi, O. J. Lee, S. J. Bendheim, M. Ø. Al-Share, Q. Y. Waldum, H. L. ... & Wisløff, U. (2009). Aerobic interval training vs. continuous moderate exercise in the metabolic syndrome of rats artificially selected for low aerobic capacity. Cardiovascular research, 81(4), 723-732
 14. Haskell WL, Lee IM, Pate RR, Powell KE, Blair SN, Franklin BA, Macera CA, Heath GW, Thomp-son PD, Bauman A. (2007). Physical activity and public health: Updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Circulation. 116: 1081-1093.
 15. Hosoya MKawamata YFukusumi SFujii RHabata YHinuma SKitada CHonda SKurokawa TOnda HNishimura OFujino M. (2000). Molecular and functional characteristics of APJ. Tissue distribution of mRNA and interaction with the endogenous ligand apelin. J Biol Chem. 275: 21061–7.
 16. Ishida J, Hashimoto T, Hashimoto Y, Nishiwaki S, Iguchi T, Harada S, Sugaya T, Matsuzaki H, Yamamoto R, Shiota N, Okunishi HKihara MUmemura S,Sugiyama FYagami KKasuya YMochizuki NFukamizu A. (2004). Regulatory Roles for APJ, A Seven transmembrane Receptor Related to Angiotensin-type 1 Receptor in Blood Pressure in Vivo. J Biol Chem. 279 (25): 26274-79.
 17. Kalea, A. Z. & Batlle, D. (2010). Apelin and ACE2 in cardiovascular disease.Curr Opin Investig Drugs11(3), 273-282.
 18. Kleinz MJ, Skepper JN, Davenport AP. (2005). Immunocytochemical Localisation of the Apelin Receptor, APJ, to Human Cardiomyocytes, Vascular Smooth Muscle and Endothelial Cells. Regul Pept. 126(3):233-240.
 19. Lee DKCheng RNguyen TFan TKariyawasam APLiu YOsmond DHGeorge SRO'Dowd BF. (2000). Characterization Of apelin, the ligand for the APJ receptor. J Neurochem. 74: 34e41.
 20. Mohebbi et al. (2013).the effect of 8 weeks moderate intensity aerobic exercise on plasma apelin levels and insulin resistance in type 2 diabetic females. Journal of Sport Physiology, no 20, pp 115-128.  
 21. Mguire, Janet J. Kleinz, Matthias J. Pitkin, Sarah L. Davenport, Anathony P. (2009). Apelin-13 Identified as the Predominant Apelin Isoform in the Human Heart: Vasoactivation Mechanisms and Inotropic Action in disease. Hypertension, 54: 598-604
 22. Nagano, T; Yoshimura, T (2010). "Bioimaging of nitric oxide". Chemical reviews 102 (4): 1235–70.
 23. Nikbakht H, Taghyan F, Karbasian A. (2004). The Effect of Aerobic Training on Apelin Levels in Obese Women. Research on Sport Sciences. 11(4):45-58. [Full Text in Persian]
 24. Pitkin SL, Maguire JJ, Kuc RE, Davenport AP. (2010). Modulation of the Apelin /APJ system in heart failure and atherosclerosis in man. Br J Pharmacol, 160 (7):1785-95.
 25. Sheibani et al. (2012). The effect of intense exercise (RAST) on plasma apelin and blood pressure in runner female. Journal of Qom medical science. Vol. 3, no. 3
 26. Taheri, S. Murphy, K. Cohen, M. Sujkovic, E. Kennedy, A. Dhillo, W. ... & Bloom, S. (2002). The effects of centrally administered apelin-13 on food intake, water intake and pituitary hormone release in rats. Biochemical and biophysical research communications291(5), 1208-1212.
 27. Traube, Wilhelm (2000). "Ueber Synthesen stickstoffhaltiger Verbindungen mit Hülfe des Stickoxyds". Justus Liebig's Annalen der Chemie 300: 81...
 28. Wright D, Sutherland L. (2009). Exercise Increases Apelin Expression in White Adipose Tissue. Medicine & Science in Sports & Exercise. 41(5):38.
 29. Zhang J, Ren CX, Qi YF, Lou LX, Chen L, Zhang LK, Wang X, Tang C. (2006). Exercise Training Promotes Expression of Apelin and APJ of Cardiovascular Tissues in Spontaneously Hypertensive Rats. Life Sci. 79:12.