دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-155 
6. تأثیر شدت‌های مختلف تمرینات مقاومتی بر عملکرد کبد در مردان چاق

صفحه 75-92

10.22059/jsb.2017.61910

محمد آلی؛ حسن متین همایی؛ محمد علی آذربایجانی؛ مقصود پیری