مقایسۀ میزان تمرکز توجه و BDNF ناشی از اعمال تمرین استقامتی در دختران و پسران غیرورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

 
از مغز (BDNF) دانشجویان دختر و پسر غیرورزشکار و همچنین بررسی ارتباط بین تغییرات این دو عامل بود. بدین منظور، 30 دانشجوی غیرورزشکار (میانگین سنی 6/1±1/24 سال)، براساس پیش‌آزمون استروپ در چهار گروه پسران، دختران، پسران کنترل و دختران کنترل، توزیع شدند، و پس از نمونه­گیری خونی، تمرینات خود را براساس پروتکل تمرین استقامتی با شدت 85-70 درصد ضربان قلبی بیشینه و به مدت 40 دقیقه، 3 جلسه در هفته به مدت 5 هفته ادامه دادند. نتایج نشان داد تمرین استقامتی موجب افزایش معنا‌دار میزان BDNF در هر دو گروه دختران و پسران شد (05/0>P)، ولی زمان پاسخ به آزمون استروپ، فقط در گروه پسران به‌صورت معنا‌داری کاهش یافت (05/0>P). همچنین نتایج نشان داد، تفاوت معنا‌داری بین پسران و دختران در اثرگذاری تمرین استقامتی بر زمان پاسخ به آزمون استروپ وجود نداشت (05/0P>)، اما میزان BDNF در گروه دختران به‌صورت معنا‌داری بیشتر از پسران بود (05/0>P). همبستگی بین تغییرات زمان پاسخ به آزمون استروپ و میزان BDNF در هیچ‌یک از دو گروه پسران و دختران، از نظر آماری معنا‌دار نبود (05/0P>). به‌طور کلی براساس یافته­های این تحقیق به‌نظر می­رسد تمرین استقامتی می­تواند به افزایش میزان BDNF و بهبود تمرکز منجر شود، اما در این زمینه تفاوت­هایی احتمالی بین دختران و پسران وجود دارد که نیازمند تحقیقات بیشتری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Compareson of Focus of Attention and BDNF Caused by Endurance Exercise in Non-Athlete Boys and Girls

نویسندگان [English]

 • mehdi shahbazi 1
 • ali samadi 2
 • zahra nemati 3
 • abolfazl shayan nooshabadi 4
1 Associate Professor of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Physical Education and Sport Sciences Department, Shahed University, Tehran, Iran
3 Ph.D. Student of Motor Learning, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Ph.D. Student of Motor Behavior, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

 
The aim of this study was to compare the effect of endurance exercise on the level of focus of attention and brain derived neurotrophic factor(BDNF) in non-athlete male and female students and to investigate the relationship between variations in these factors. 30 non-athlete students (mean age 24.1+1.6 years) were assigned to 4 groups: males, females, male control and female control based on the Stroop pretest. After blood samples were collected, they continued their endurance exercises for 5 weeks, 3 sessions per week, 40 min. each session with the intensity of 70-85% maximum heart rate based on the endurance exercise protocol. Results showed that endurance exercise significantly increased BDNF in both male and females) P<0.05), but the time of response to Stroop test significantly decreased only in male group) P<0.05). In addition, the results showed no significant differences between male and female groups in the effectiveness of endurance exercise on the time of response to Stroop test (P>0.05), but level of BDNF was significantly more in female group than the male group (P<0.05). The correlation between variations of response time to Stroop test and level of BDNF was not statistically significant in both male and female groups (P>0.05). Finally, according to these findings, it seems that endurance exercise can increase BDNF level and improve focus, but there are possible differences between males and females that need further research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • BDNF
 • endurance exercise
 • focus of attention
 • non-athlete student
 • Stroop test
 1. امیرساسان، رامین؛ میرشفیعی، عباس؛ گایینی، عباسعلی؛ رواسی، علی‌اصغر (1386). «تأثیر فعالیت هوازی درمانده‌ساز بر ماتریکس متالوپروتئینازها در ورزشکاران و غیرورزشکاران»، المپیک. سال پانزدهم. ش 4(پیاپی40)، ص 72-59.
 2. حامدی‌نیا، محمدرضا؛ حقیقی، امیرحسین (1386). «تأثیر تمرینات مقاومتی و استقامتی بر مولکول‌های چسبان محلول در گردش خون مردان سالم نسبتاً چاق»، المپیک، سال پانزدهم، ش 2(پیاپی38)، ص 58-49.
 3. محمدزاده سلامت، خالد؛ رجبی، حمید؛ نوروزیان، منیژه؛ بهرامی­نژاد، مرتضی (1389). «تأثیر چهار هفته تمرین هوازی همراه با محدود کردن حرکت قفسه سینه بر توان هوازی و عملکرد قلبی-تنفسی افراد سالم»، المپیک، سال هجدهم، ش 2 (پیاپی50)، ص 18-7.
 4. مشهدی، علی؛ رسول­زاده طباطبایی، کاظم؛ آزاد فلاح، پرویز؛ سلطانی­فر، عاطفه (1388). «مقایسۀ بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه فزون­کنشی و کودکان بهنجار»، مجلۀ روان‌شناسی بالینی. سال اول(2)، ص 37-5.
  1. Baron, I. S. (Ed.). (2004). “Neuropsychological Evaluation of the Child (1 ed.) ”. New York: Oxford University Press.
  2. Brutvan, J. J. (2011). “The Effect of Exercise on Cognitive Function as Measured by Impact Protocol: Aerobic Vs. Anaerobic”. MA, Kent State University.
  3. Catai, A. M.; Chacon-Mikahil, M. P. T.; Martinelli, F. S.; Forti, V. A. M.; Silva, E.; Golfetti, R. (2002). “Effects of aerobic exercise training on heart rate variability during wakefulness and sleep and cardiorespiratory responses of young and middle-aged healthy men”. Brazilian Journal of Medical and Biological Research. 35:741-752.
  4. Chun, M. M.; Turk-Browne, N. B. (2007). “Interactions between attention and memory”. Current Opinion in Neurobiology. 17(2):177-184.
  5. Cirulli, F.; Francia, N.; Branchi, I.; Antonucci, M, T.; Aloe, L.; Suomi, S.; Alleva, E. (2009). “Changes in plasma levels of BDNF and NGF reveal a gender-selective vulnerability to early adversity in rhesus macaques”. Psychoneuroendocrinology. 34:172–180.
  6. Cotman, C. W.; Berchtold, N. C.; Christie, L.A. (2007). “Exercise builds brain health: key roles of growth factor cascades and inflammation”. Trends in Neurosciences. 30(9):464-472
  7. Deister,C.; Schmidt, C.E. (2006). “Op mizing neurotrophic factor combina ons for neurite outgrowth”. Journal of Neural Engineering. Vol.3:172-179.
  8. Fang, L.; Jian-Wei, Zh.; Rong, W.; Xue-Gang, L.; Jian-Yi, Zh.; Xin-Fu, Zh.; Chang-Qi, L.; Ru-Ping, D. (2010). “Sex-differential modulation of visceral pain by brain derived neurotrophic factor (BDNF)inrats”. Neuroscience Letters. 478:184–187.
  9. Farmer, J.; Zhao, X.; van Praag, H.; Wodtke, K.; Gage, F. H.; Christie, B. R. (2004). “Effects of voluntary exercise on synaptic plasticity and gene expression in the dentate gyrus of adult male sprague–dawley rats in vivo”. Neuroscience. 124(1):71-79.
  10. Ferris, L. T.; Williams, J. S.; Shen, C.L. (2007). “The effect of acute exercise on serum brain-derived neurotrophic factor levels and cognitive function”. Medicine and Science in Sports and Exercise. 39(4):728–734.
  11. Fisher, A. (2008). “Relationships Between Physical Activity and Motor and Cognitive Function in Young Children”. A Thesis submitted in fulfillment of the Degree of Doctor of Philosophy.
  12. Griffin, É. W.; Mullally, S.; Foley, C.; Warmington, S. A.; O'Mara, S. M.; Kelly, Á. M. (2011). “Aerobic exercise improves hippocampal function and increases BDNF in the serum of young adult males”. Physiology & Behavior. 104(5):934-941.
  13. Hillman, C. H.; Erickson, K. I.; Kramer, A. F. (2008). “Be smart, exercise your heart: exercise effects on brain and cognition”. [10.1038/nrn2298]. Nature Reviews Neuroscience. 9(1):58-65.
  14. Nofuji, Y.; Suwa, M.; Sasaki, H.; Ichimiya, A.; Nishichi, R.; Kumagai, S. (2010). “Different circulating brain-derived neurotrophic factor responses to acute exercise between physically active and sedentary subjects”. Journal of Sports Science and Medicine. 11:83-88.
  15. Ruscheweyh, R.; Willemer, C.; Krüger, K.; Duning, T.; Warnecke, T.; Sommer, J., et al. (2011). “Physical activity and memory functions: An interventional study”. Neurobiology of Aging. 32(7):1304-1319.
  16. Sam-Wook, C.; Sooyoung, B.; Joon-Ho, A. (2011). “Diurnal variation and gender differences of plasma brain-derived neurotrophic factor In healthy human subjects”. Psychiatry Research. 186:427-430.
  17. Schmidt-Kassow , M.; Schädle, S.; Otterbein, S.; Thiel, C.; Doehring, A.; Lötsch, J.; Kaiser, J. (2012 ). “Kinetics of serum brain-derived neurotrophic factor following low-intensity versus high-intensity exercise in men and women”. Neuroreport. 23(15):889-93.
  18. Seifert, T.; Brassard, P.; Wissenberg, M.; Rasmussen, P.; Nordby, P.; Stallknecht, B.; et al. (2010). “Endurance training enhances BDNF release from the human brain”. American Journal of Physiology-regulatory Integrative and Comparative Physiology. 298(2):372–377.
  19. Shun-Wei, Zh. (2006). “Brain neurotrophin levels and mouse behavior”: relationship to environmental influences.
  20. Stroop, J. R. (1992). “Studies of interference in serial verbal reactions”. Experimental Psychology-general. 121(1):15-23.
  21. Zoladz, J.; Pilc, A.; Majerczak, J.; Grandys, M.; Zapart-Bukowska, J.; Duda, K. (2008). “Endurance training increases plasma brain-derived neurotrophic factor concentration in young healthy men”. Physiol Pharmacol. 59(Suppl 7):119-132.
  22. Zoladz, J. A.; Pilc, A. (2010). “The effect of physical activity on the brain derived neurotrophic factor”: from animal to human studies. Journal of physiology and pharmacology : an official journal of the Polish Physiological Society. 61(5):533-541.