نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانشیار دانشگاه مازندران، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک بر تغییرات سرمی هموسیستئین و BDNF مردان فعال و ارتباط بین آنها بود. در این مطالعه نیمه تجربی، 14دانشجوی مرد که از سلامت کامل جسمانی ‌برخوردار بودند به طور تصادفی به دو گروه تمرین و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه تمرین به مدت 4 هفته برنامه تمرینات منتخب پلیومتریک را در دو یا سه دوره و با 6 تا 12 تکرار اجرا ‌کردند. خون‌گیری به منظور اندازه‌گیری سطوح BDNF و هموسیستئین قبل و 48 ساعت بعد از دوره‌ی تمرینات جمع‌آوری گردید. از آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت بین گروه‌ها و از تی همبسته برای بررسی تفاوت درون‌گروهی، و نیز به منظور تعیین رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و سطح معناداری 05/0P< در نظر گرفته شد. اجرای 4 هفته تمرین پلیومتریک باعث عدم تغییر در سطوح BDNF (05/0

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of a Period of Plyometric Training on the Levels of Homocysteine and BDNF in Active Men

نویسندگان [English]

  • Mahdi Neghabi 1
  • Mohammad fazelzadeh 2
  • Ziya Fallah Mohammadi 3

1 MSc of Exercise Physiology, Islamic Azad University, Sari Branch, Iran.

2 PhD Student of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran.

3 Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

چکیده [English]

The objective of this study was to investigate the effect of 4 weeks training on alterations of serum BDNF and homocysteine and correlation between them in active men.In this semi- Experimental study, Fourteen healthy male students randomly divided into two groups: control and training.The training group performed 4 weeks of selected plyometric training in 2 or 3 sets with 6 or 12 repetitions. BDNF and homocysteine levels was measured before and after period of training. Independent t-test was used to examine differences between groups, and paired sample t-test was utilized to examine differences within groups, and finally Pearson's correlation coefficient was used to determine the relationship between variables. Differences were considered to be significant when p

کلیدواژه‌ها [English]

  • BDNF
  • Homocysteine
  • plyometric training