تأثیر ده هفته تمرین مقاومتی همراه با مکمل‌دهی سیاه‌دار بر برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی زنان دیابتی نوع دو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 . کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

دیابت نوع دو یک اختلال متابولیکی است که عوارض متعددی از جمله بیماری قلبی- عروقی را در پی دارد. برای پیشگیری از عوارض آن روش‌های مختلفی از جمله تغییر سبک زندگی و اصلاح رژیم غذایی پیشنهاد شده است. در این تحقیق اثر ده هفته تمرین مقاومتی و مکمل­دهی سیاه­دار بر برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی زنان دیابتی نوع دو بررسی می­شود. به این منظور در یک طرح تحقیقی نیمه‌تجربی 31 زن میانسال مبتلا به دیابت نوع دو با میانگین و انحراف استاندارد سن 76/3±12/41 سال، وزن 9/7±15/79 کیلوگرم و شاخص تودۀ بدنی 26/2±70/30 داوطلب شرکت در تحقیق شدند و به‌‌طور تصادفی در چهار گروه کنترل، تمرین، مکمل، ترکیبی (مکمل+تمرین) قرار گرفتند و به مدت ده هفته پروتکل تمرینی و مصرف مکمل ویژۀ خود را دنبال کردند. گروه تمرین، برنامۀ تمرین مقاومتی با وزنه­ را برای گروه عضلانی اصلی با شدت 40 تا 85 درصد یک تکرار بیشینه (IRM) سه جلسه در هفته به مدت ده هفته اجرا کردند. گروه مکمل در این مدت روزانه دو کپسول سیاه­دار 500 میلی‌گرمی را در دو وعدۀ صبحانه و ناهار صرف کردند. گروه ترکیبی هر دو برنامۀ تمرینی و مصرف مکمل را دنبال کردند. گروه کنترل نیز تحت هیچ‌گونه مداخله­ای قرار نگرفت. نمونه­های خونی در دو مرحلۀ پیش از شروع تمرین و 48 ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرینی برای اندازه­گیری متغیرهای تری­گلیسرید (TG)، کلسترول تام (TC)، لیپوپروتئین با چگالی پایین (LDL) و بالا (HDL)، قند خون ناشتا (FBG) و مقاومت به انسولین انجام گرفت. برای تحلیل داده­ها از آنوای دوراهه ( 4*2) در سطح معنا­داری کمتر از 05/0 استفاده شد. براساس نتایج تحقیق حاضر در شاخص­های FBG و مقاومت به انسولین در هر دو گروه تمرین و مکمل سیاه­دار کاهش معناداری گزارش شد (05/0>P). اما در شاخص­های TG، TC، LDL و HDL اثر تمرین معنادار بود، اما تأثیر مکمل سیاه‌دار روی عوامل مذکور معنادار نبود (05/0<P). ازاین‌رو به‌نظر می‌رسد اجرای تمرین مقاومتی روی نیمرخ لیپیدی و مقاومت به انسولین و مکمل سیاه‌دار در بهبود عوارض دیابت مؤثر باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of 10 Weeks of Resistance Training with Vaccinium Arctostaphylos Supplementation on Some Cardiovascular Risk Factors in Women with Type II Diabetes

نویسندگان [English]

  • Javad Vakili 1
  • Naser Aghamohammad zadeh 2
  • Tannaz Mirza alilu 3
1 Assistant Professor in Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
3 MSc in Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Type II diabetes is a metabolic disorder that results in different undesirable effects such as cardiovascular diseases. Different methods such as correction of lifestyle and nutrition are suggested to prevent its undesirable effects. Therefore, the aim of this study was to determine the effect of 10 weeks of resistance training with Vaccinium arctostaphylos supplementation on some cardiovascular risk factors in women with type II diabetes. In a semi-experimental study, 31 middle-aged women with type II diabetes (mean age 41.12±3.76 years, weight 79.15±7.9 kg and body mass index (BMI) 30.70±2.26) voluntarily participated in this study and were randomly assigned to four groups: control (C), training (T), supplement (S) and combined (supplement + training) (ST) and followed their training protocol and supplementation for 10 weeks. Training group conducted resistance training with weights for major muscles with 40-85% of one repetition maximum (1RM) for 10 weeks, 3 sessions per week. Supplement group daily took 2 capsules (each 500mg) of Vaccinium arctostaphylos twice a day (at breakfast and lunch). Combined group had training and supplementation together while the control group did not participate in any intervention. Blood samples were collected before training and 48 hours after the last training session to measure triglyceride (TG), total cholesterol (TC), low density lipoprotein (LDL), high density lipoprotein (HDL), fasting blood glucose (FBG) and insulin resistance. Two-way ANOVA (2*4) was used for data analysis at significance level of 0.05. The results showed a significant decrease in FBG and insulin resistance in both training and supplement groups (P<0.05). The effect of training was significant on TG, TC, LDL and HDL, but the effect of the supplement was not significant on the above mentioned factors (P˃0.05). It seems that resistance training influences lipid profile and insulin resistance and Vaccinium arctostaphylos supplement improves undesirable effects of diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cardiovascular Risk Factors
  • resistance training
  • type 2 diabetes
  • Vaccinium arctostaphylos supplement