تأثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌های پروآنژیوژنیک سلول‌های اندوتلیال در عضلۀ اسکلتی رت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سلامت در بلایا و فوریت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان،کرمان، ایران

2 . کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران،تهران، ایران

3 دانشیارگروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران، تهران،ایران

4 کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه تهران،تهران، ایران

چکیده

، میکرو RNA پروآنژیوژنزی سلول­های اندوتلیال است که این میکرو RNA، از طریق سرکوب EphrinA3 و افزایش مهاجرت برخی هدف­های ژنی و پروتئینی (VEGF) موجب بهبود فرایند رگ‌زایی می­شود. در این پژوهش 12 سر رت نر در سن هشت‌هفتگی با میانگین وزنی20±180 گرم انتخاب و تصادفی به دو گروه کنترل (6=n) و تمرین (6=n) تقسیم شدند. تمرین تناوبی شدید به مدت چهار هفته و هر هفته پنج روز شامل سه تناوب شدید (چهار دقیقه با شدت 90 تا 100 درصد (VO2max و سه تناوب سبک (دو دقیقه با شدت 50 تا 60 درصد VO2max) انجام گرفت. میزان بیان ژن­ها با تکنیک Real time-PCR و از روش∆∆CT-2 محاسبه شدند. برای تعیین معنادار بودن متغیرها بین گروه­های تحقیق از آزمون آماری t مستقل استفاده شد. یافته­ها نشان داد تمرین تناوبی شدید موجب تغییر معنادار افزایش بیان ژن Mir-210 و VEGF شد (005/0P=)- (003/0P=). همچنین کاهش بیان ژن گیرندۀ EphrinA3 در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل معنادار شد (000/0P=). به­طور کلی شاید در اثر هیپوکسی، که همراه با تمرین تناوبی شدید اتفاق افتاده است، افزایش بیان ژن‌های Mir-210 و VEGF موجب بهبود عملکرد پروآنژیوژنزی سلول­های اندوتلیال می‌شود که این سازگاری به افزایش رگ‌زایی در رت­ها منجر شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of 4 Weeks of High Intensity Interval Training on Pro-Angiogenesis Gene Expression of Endothelial Cells in Skeletal Muscle of Rats

نویسندگان [English]

  • Mohsen Aminizadeh 1
  • Ahad Shafiee 2
  • Mohammas Reza Kordi 3
  • Mahla sadat Nabavi Zadeh 4
1 PhD Student of Health in Disaster and Emergency Situations, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
2 MSc in Exercise Physiology, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, University of Tehran, Tehran, Iran
4 . MSc in injuries and corrective exercises, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Mir-210 is pro-angiogenic micro-RNA in endothelial cells that improves angiogenesis process by suppressing (EphrinA3) and increasing the migration of some gene and protein targets (VEGF). In this study, 12 male rats (age: 8 weeks, mean weight: 180±20 g) were selected and randomly divided into control (n=6) and exercise (n=6) groups. High intensity interval training was performed for 4 weeks, 5 days a week including 3 high intervals (4 minutes at 90-100% of VO2max) and 3 low intervals (2 minutes at 50-60% VO2max). Gene expression was calculated by Real time-PCR technique and 2-∆∆CT. Independent t test was used to determine the significance of variables between the groups.The results showed that high intensity interval training significantly changed the increase of gene expression of Mir-210 and VEGF (P=0.005) (P=0.003). Also, the decrease in gene expression of EphrinA3 receptor in the exercise group was significant compared with the control group (P=0.000). Generally, perhaps due to hypoxiawhich happened along with high intensity interval training, increased gene expression of Mir-210 and VEGF improved the pro-angiogenic function of endothelial cells and this adaptation increased angiogenesis in rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • angiogenesis
  • high intensity interval training
  • MicroRNA
  • vascular endothelial growth factor