مقایسۀ QTc ورزشکاران مرد نخبه، باشگاهی و مبتدی در حالت استراحت و ورزش وامانده‌ساز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 . استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

از علل مرگ ناگهانی در ورزش طولانی بودن مرحلۀ استراحت قلبی است. هدف از این تحقیق مقایسۀ QTc از الکتروکاردیوگراف ورزشکاران مرد نخبه، باشگاهی و مبتدی است. نمونۀ آماری پژوهش 7 ورزشکار مرد قایقران تیم ملی کانو، 10 فوتبالیست مرد باشگاه نیروی زمینی و 10 دانشجوی غیر تربیت بدنی مرد بودند. میانگین و انحراف معیار 27 ورزشکار شامل گروه نخبه: سن 43/2 ± 42/22 سال، قد 29/4 ± 14/182سانتی‌متر، وزن 16/6 ± 28/81 کیلوگرم، شاخص تودۀ بدنی 13/2 ± 53/24؛ گروه باشگاهی: سن 48/0± 30/20 سال، قد 27/4 ± 5/177سانتی‌متر، وزن 44/6 ± 6/71 کیلوگرم، شاخص تودۀ بدنی 47/1 ± 69/22؛ و گروه مبتدی: سن 93/1 ± 20/20 سال، 71/4 ± 4/176 سانتی‌متر، وزن 5/7 ± 92/70 کیلوگرم، شاخص تودۀ بدنی 13/2 ± 77/22 بود. کلیۀ آزمودنی‌ها در آزمون بروس تا مرحلۀ واماندگی شرکت کردند. با استفاده از دستگاه الکتروکاردیوگرام ورزشی پیش و پس از آزمون بروس، الکتروکاردیوگراف آنها ثبت شد. پس از محاسبۀ فاصلۀ زمانی QTc، نتایج با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چندعاملی و آزمون تعقیبی شفه استخراج شد. نتایج نشان داد که فاصلۀ زمانی QTc در هر دو مرحلۀ استراحت و واماندگی در سه گروه تفاوت معنا‌دار دارد (001/0> P). همچنین فاصلۀ زمانی QTc در دو مرحلۀ استراحت (001/0> P) و واماندگی (01/0> P) با افزایش سطح ورزشکاری از مبتدی به نخبه افزایش معنا‌داری را نشان داد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که احتمالاً ورزش و سطح آمادگی جسمانی می‌تواند موجب افزایش دپولاریزاسیون و رپولاریزاسیون بطن و عملکرد قلب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of QTc among Elite, Club and Beginner Male Athletes at Rest and in Exhaustive Exercise

نویسندگان [English]

 • Ali Reza Kashef 1
 • Frashad GHazaleyan 2
 • Nader shakeri 2
1 M.Sc Student of Exercise Physiology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 . Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the reasons of sudden death in sport is the prolonged QT interval. The aim of this study was to compare QTc of electrocardiography of elite, club and beginner male athletes. 7 male athletes of canoe national team, 10 male football players of Niroo-E-Zamini club and 10 male non-athlete students were selected as the sample. The mean and SD were as follows: elite subjects: age 22.42±2.43 yrs, height 182.14±4.29 cm, weight 81.28±6.16 kg and BMI 24.53±2.13; club subjects: age 20.30±0.48 yrs, height 177.5±4.27 cm, weight 71.6±6.44 kg and BMI 22.69±1.47; beginner subjects: age 20.20±1.93 yrs, height 176.4±4.71 cm, weight 70.92±7.5 kg and BMI 22.77±2.13. All subjects participated in Bruce protocol until exhaustion. Before and after the Bruce test, their ECG was recorded with ECG Machine. After QTc time interval was calculated, the results were extracted by MANOVA and Scheffe post hoc test. The results showed a significant difference in QTc time interval at rest and exhaustion among the 3 groups (P<0.001). Also, QTc time interval at rest (P<0.001) and exhaustion (P<0.01) significantly increased from beginner to elite athletes. Therefore, it can be concluded that exercise and physical fitness may increase the ventricular depolarization and repolarization and heart function.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • club athlete
 • beginner athlete
 • eCG
 • elite athlete
 • QTc time interval
 1. اسمیت، دنیس ال؛ بو فرنهال (1392). فیزیولوژی ورزشی قلبی عروقی پیشرفته، ترجمۀ عباسعلی گائینی، سیروس چوبینه، تهران: سمت، چ دوم.
 2. تامپسون، پل دی (1389). قلب‌شناسی ورزشی و فعالیت بدنی، ترجمۀ ولی‌اله دبیدی روشن و دیگران، مازندران: دانشگاه مازندران.
 3. جعفری، افشار؛ کندی، هاشم؛ رحیمی، رسول؛ اکبر زاد، علیرضا (1388). «تغییرات شاخص­های ساختاری و عملکردی قلب مردان نخبۀ سه‌گانه‌کار»، مجلهۀ فیزیولوژی ورزشی، 1(2)، ص 9-1.
 4. حاجی قاسمی، علیرضا (1387). مقایسۀ ساختار و عملکرد قلب دانش‌آموزان پسر ورزش‌های منتخب هوازی و بی‌هوازی با همسالان غیر ورزشکار، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران.
 5. حسینی، معصومه؛ آقاعلی‌نژاد، حمید؛ پیری، مقصود؛ حاج صادقی، شکوفه ( 1386). «تأثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر ساختار قلب دختران دانشگاهی»، مجلۀ المپیک، 4(44)، ص 38 -29.
 6. حسینی، معصومه؛ پیری، مقصود؛ آقاعلی‌نژاد، حمید (1389). «تأثیر تمرینات استقامتی، قدرتی و موازی بر عملکرد قلب دختران دانشگاهی»، مجلۀ المپیک، 1(49)، ص 117-126.
 7. حسینی، معصومه (1390). «تأثیر تمرین با وزنه بر برخی ویژگی‌های ساختاری و عملکردی قلب زنان غیرورزشکار»، مجلۀ فیزیولوژی ورزشی، 3(12)، ص 104 -90.
 8. ساجیو، مایکل اس (1392). عملکرد قلبی – ریوی طی فعالیت ورزشی در بیماران قلبی، ترجمۀ فرهاد دریانوش و دیگران، تهران: حتمی.
 9. گائینی، عباسعلی؛ کاظمی، فهیمه؛ مهدی‌آبادی، جواد؛ شفیعی نیک، لیلا (1389). «تأثیر 8 هفته تمرین هوازی تناوبی و یک دورۀ بی‌تمرینی پس از آن بر ساختار و عملکرد بطن چپ»، مجلۀ علوم پزشکی زاهدان.13(9)، ص 20-16.
 10. محمدپور دهباری، امید (1391). مقایسۀ ساختار و عملکرد قلب دانشجویان فوتبالیست دانشگاه علوم پزشکی مشهد با افراد غیر ورزشکار، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
 11. وایت، گریگ، سانجای شارما (1393). الکتروکاردیوگرام (ECG) کاربردی برای علوم ورزشی و طب ورزشی، ترجمۀ فرهاد دریانوش و دیگران، تهران: حتمی.

    

 1. Basavarajaiah, S., et.al.(2007), [prevalence and significence od an isolated long QT interval in elite athletes], European heart journal, no.28 pp. 2944-2949.

 

 1. Bazett HC. [An analysis of time-relations of electrocardiograms]. Heart 1920;7:353–370.

 

 1. CorradoD,PellicciaA,HeidbuchelH,SharmaS,LinkM,BassoC,etal(2010).[Recommendationsforinerpretationof12-lead electrocardiogram in the athlete]. EurHeartJ;31:243–59.

 

 1. Corrado D, Basso C, Pavei A, Michieli P, Schiavon M, Thiene G.(2006). [Trends in sudden cardiovascular death in young competitive athletes after implementation of a preparticipation screening program]. JAMA;296:1593–1601.

 

 1. GatiS,ChandraN,BennettRL,ReedM,KervioG,PanoulasVF,etal(2013).[Increasedleft ventricular trabeculation in highly trained athletes:do we need more stringentcriteriaforthe diagnosis of left ventricularnon-compactioninathletes?] Heart;99:401–8.

 

 1. Kimberly, G.et.al.(2014), [Incidence of sudden cardiac death in ahletes], B J S M pp.1-9.

 

 1. Mahdiabadi, J., A.A .Gaeini, F. Kazemi, and M.A. Mahdiabadi. (2013).[The effect of aerobic continuous and interval training on left ventricular structure and function in male non-athletes]. Biology of sport. Sep;30(3):207-214.

 

 1. Merghani, A., malhora, A. and sharmass.,(2015), [The U-shaped relationship between exercise and cardiac mobidity], trends in cardiovascular medicins, ElSEVIER pp.1-7.
 2. Preeshagul, I., R. Gharbaran, K.H. Jeong, A. Abdel-Razek. (2013).[Potential biomarkers for predicting outcomes in CABG cardiothoracic surgeries]. Journal of cardiothoracic surgery. Jul 18;8(1):176-187.
 3. Stansfield, W.E., M. Ranek, A. Pendse, J.C .Schisler, S .Wang, T .Pulinilkunnil, M.S. Willis (2014).[The Pathophysiology of Cardiac Hypertrophy and Heart Failure]. New England Journal of Medicine Feb 28;32(1):21-32.