دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 399-411