تاثیر مصرف عصاره کنگر فرنگی همراه با تمرین هوازی بر قند خون و مقاومت به انسولین و ارتباط آن با وضعیت شناختی سالمندان دچار اختلال شناختی خفیف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکتری تربیت بدنی،واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی،جهرم، ایران

3 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد لامرد ، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد ، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 12 هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره کنگر فرنگی بر قند خون و مقاومت به انسولین و ارتباط آن با وضعیت شناختی سالمندان دچار اختلال شناختی خفیف (MCI) بود.

روش‌ها: 40 نفر سالمندانی که از پرسشنامه MMSE نمره بین 21 تا 25 کسب کردند به صورت هدفمند در دسترس انتخاب، و به طور تصادفی در 4 گروه تمرین هوازی، کنگر فرنگی، تمرین هوازی + کنگر فرنگی، و پلاسبو (هر گروه 10 نفر) قرار گرفتند. مداخلات به مدت 12 هفته انجام شد. تمرین هوازی شامل هشت دقیقه دویدن با شدت 75 تا 85 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره در جلسه اول بود. هر دو جلسه یک دقیقه به زمان دویدن افزوده می‌شد تا بعد از 12 هفته، زمان دویدن به 26 دقیقه رسید. عصاره کنگر فرنگی به صورت کپسول با دوز 300 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن در روز مصرف شد.

یافته ها: قند خون و مقاومت به انسولین دو گروه تمرین و تمرین + کنگر فرنگی به طور معنادار کاهش یافتند (P<0.05). وضعیت شناختی در سه گروه مداخله در مقایسه با گروه پلاسبو به طور معنادار افزایش یافت که این افزایش در گروه تمرین + کنگر فرنگی بیشتر بود (P<0.05). با افزایش وضعیت شناختی نیز قند خون و مقاومت به انسولین کاهش یافتند (P<0.05).

نتیجه گیری: احتمالا مصرف عصاره کنگر فرنگی همراه با تمرینات هوازی به مدت 12 هفته، می‌توانند سیر پیشرونده اختلال شناختی خفیف را کند و شاید متوقف سازند و از بروز بیماری دیابت ناشی از این اختلال پیشگیری نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Consuming Artichoke Extract with Aerobic Training on Blood Glucose and Insulin Resistance and Its Relationship with the Cognitive Status in Elderly with Mild Cognitive Impairment

نویسندگان [English]

  • Mehran Ghahramani 1
  • Yahya Zare 2
  • Mohammad-Ali Kohanpour 3
1 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Ph.D. Student, Department of Physical Education, Jahrom Branch, Islamic Azad University, Jahrom, Iran
3 Assistant Professor , Department of Exercise Physiology, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the effect of 12 weeks of aerobic training and consumption of artichoke extract on blood glucose and insulin resistance and its relationship with the cognitive status in elderly with mild cognitive impairment (MCI).

Methods: 40 elderly people who obtained a score between 21 and 25 from the MMSE questionnaire were randomly selected, and randomly divided into 4 groups: aerobic training, artichoke, aerobic training + artichoke, and placebo (each group 10 People) were placed. The interventions were performed for 12 weeks. The aerobic training consisted of eight minutes of running with intensity of 75 to 85% of the maximum stored heart rate in the first session. After two sessions added one minute to the running time, so that after 12 weeks, the running time reached 26 minutes. Artichoke extract was taken in capsules at a dose of 300 mg / kg body weight per day.

Results: Blood glucose and insulin resistance decreased significantly in two groups of training and training + artichokes (P <0.05). Cognitive status increased significantly in the three intervention groups compared with the placebo group, which was higher in the training + artichoke group (P <0.05). As cognitive status increased, blood glucose and insulin resistance decreased (P <0.05).

Conclusion: Consumption of artichoke extract along with aerobic training for 12 weeks can possibly slow the progressive course of mild cognitive impairment and may stop and prevent the onset of diabetes due to this disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic training
  • Artichoke
  • cognitive impairment
  • cognitive status
  • diabetes