نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 . دانشیار مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

شیوع چاقی و بیماری های ناشی از آن در سراسر دنیا به یک معضل بهداشتی تبدیل شده است. تغییر فنوتیپ بافت چربی سفید به قهوه‌ای به دنبال فعالیت ورزشی امروزه به عنوان یکی از راه-کارهای پیشگیری چاقی مورد بررسی است. هدف از انجام این تحقیق مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین تداومی و تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر میزان UCP1 بافت چربی احشایی و زیرپوستی موش های صحرائی چاق است. به منظور اجرای تحقیق 18 سر موش پس از هشت هفته تغذیه با رژیم پرچرب، به صورت تصادفی در سه گروه کنترل ، تمرین تداومی و HIIT تقسیم شدند. تمرین تناوبی شامل تناوب‌های با شدت بالا (80-110 %) و تناوب‌های با شدت پائین (50 %) و تمرین تداومی شامل دویدن با شدت 65-75 % بود. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، موش ها تشریح و بافت چربی احشایی و زیرپوستی آن ها جمع آوری و به روش وسترن بلات تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که هشت هفته تمرین تداومی و HIIT باعث افزایش معنا‌دار میزان UCP1 در بافت چربی سفید احشایی و زیرپوستی (p

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of eight weeks of continuous and high intensity interval training on UCP1 in visceral and subcutaneous white adipose tissue of obese rats

نویسندگان [English]

  • Maryam Nourshahi 1
  • Fatemeh Mir Khalafzadeh 2
  • Fariba Khodagholi 3
  • Nazanin Abuzari 4

2 MSc, Department of Biological Sciences in Sport and Health, Faculty of Sports Sciences and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Associated professor, Neuroscience Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 PHD student, Department of Biological Sciences in Sport and Health, Faculty of Sports Sciences and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Prevalence of obesity and its related disease is considered as a major health complication worldwide. Change in adipose tissue phenotype caused by exercise training, consider as one of the obesity prevention strategy. The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of continuous and high intensity interval training (HIIT) on UCP1 of visceral and subcutaneous white adipose tissue in obese rats. 18 obese rats after eight weeks of high fat diet randomly divided into control, continuous training (CT) and HIIT groups. HIIT protocol included high intensity intervals (80-110 % vVO2max) and low intensity intervals (50 % vVO2max) and CT protocol included running with 65-75 % vVO2max intensity. 48 hours after the last training session, rats were sacrificed, visceral and subcutaneous white adipose tissue were removed and UCP1 level was assessed through western blotting method. The results showed that eight weeks of CT and HIIT increase UCP1 in visceral and subcutaneous WAT (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic Training
  • Brown Fat
  • Interval Training
  • Obesity. UCP1