نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 استادیار فیزیولوژی ورزش، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

3 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

هدف: ورزش و غوطه‌وری در آب گرم احتمالا با افزایش بیشتری در مقدار IL-6 و CXCL1 سرمی و مقاومت انسولینی بیماران سندرم متابولیک همراه می شود. اما تاکنون بررسی مستقیمی در این زمینه انجام نشده است. بنابراین هدف تحقیق بررسی تاثیر یک جلسه رکابزنی در آب گرم و محیط بیرون از استخر بر مقدار CXCL1 و IL-6 سرم و مقاومت انسولینی مردان مبتلا به سندرم متابولیک بود.
روش‌شناسی: 15 مرد مبتلا به سندرم متابولیک (سن 17/4±4/58 سال، شاخص توده بدن 27/3±27/31 کیلوگرم بر مترمربع) با طرح تصادفی معکوس در چهار جلسه آزمون(با فاصله 48 ساعت) متشکل از رکابزنی یا نشستن در شرایط غوطه‌وری سربالا در آب گرم(42 درجه) یا بیرون از استخر(خشکی) را تجربه کردند. هر جلسه رکابزنی شامل 30 دقیقه فعالیت تناوبی با شدت 50% از حداکثر ضربان قلب بود. قبل از آغاز و 15 دقیقه پس از پایان هر جلسه، خون‌گیری انجام شد. متغیرها به روش آلایزا و آنزیمی اندازه‌گیری شد و داده‌ها با آزمون اندازه‌گیری مکرر(مدل سری‌های زمانی) در سطح معنی‌داری(05/0>P) تحلیل شدند.
یافته‌ها: رکابزنی فقط در آب گرم سبب افزایش CXCL1 سرم شد، در‌حالی‌که افزایش IL-6سرم فقط در حین رکابزنی در خشکی مشاهده شد(05/0>P). اما مقاومت انسولینی در هر دو شرایط ورزش در آب گرم(002/0=P) و خشکی(001/0=P) کاهش یافت که مقدار کاهش‌ها تفاوتی نداشت(217/0=P).
نتیجه‌گیری: رکابزنی در آب گرم از لحاظ مقدار تغییر ایجاد شده در IL-6 و CXCL1 سرمی و حتی مقاومت انسولینی مزیت چندانی نسبت به رکابزنی در خشکی ندارد. اما به دلیل کمبود شواهد و محدودیتها، هنوز نیاز به بررسی‌های بیشتر باقی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Impact of Cycling Versus Sitting in Hot water and land on serum CXCL1 and IL-6 and insulin resistance in males with Metabolic Syndrome

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taher Jahangiri 1
  • Roghiyeh Fakhrpour 2
  • Karim Azali Alamdari 3

1 Master of Science of Exercise Physiology, Department of Sport Sciences, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.

2 Assistant Professor of Exercise Physiology, Department of Sport Sciences, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.

3 Associate Professor of Exercise Physiology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Aim: exercise and hot water immersion is likely to more increase serum IL-6 and CXCL1 as well as insulin resistance in patients with metabolic syndrome. However, no straight investigation has been done in this area. Therefore, the aim of study was to investigate effect of an acute cycling session while immersed in hot water versus land on serum IL-6 and CXCL1 level and also insulin resistance in male patients with metabolic syndrome


Methodology: 15 males with metabolic syndrome (age: 58.4±4.17, BMI: 31.27±3.27) experienced four test sessions (with 48 hour intervals) including on cycling or inactive sitting in hot water (42 0°C) head out immersion or land conditions with a cross over design. Each of cycling sessions were included on 30 min of interval activity at 50% of MHR. Blood samples were taken before and 15 min post intervention. The data were analyzed by ANOVA for repeated measurements (time series method) at 0.05 statistical significance level.
Results: Cycling increased serum CXCL1 only in the hot water, while IL-6 elevation was only noted during land exercise (P<0.05). However, insulin resistance was lowered in both hot water (p=0.002) and land exercise (p=0.001) sessions with no difference for this decline, between the two sessions(p=0.217).
Conclusion: Cycling within the hot water compared to land, do not provide a remarkable advantage regarding the amount of induced changes in serum IL-6 and CXCL1 and even insulin resistance. However, more investigations remain to be done because of the lack of evidence and study limitations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acute Exercise
  • Chemokine
  • Cytokine
  • Metabolism
  • Temperature