نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران

3 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

در دوران همه‌گیری کرونا افراد نگران اثرات قلبی-عروقی پوشیدن ماسک طی فعالیت بدنی بردستگاه اتونوم قلبی (ANS) اهستند. هدف مطالعه حاضر، اثر دو هفته تمرینات تناوبی با شدت متوسط (MIIT) مبتنی بر وزن بدن همراه با پوشیدن ماسک‌های تنفسی (جراحی در برابر N95) بر پاسخ ANS مردان سالم متعاقب پروتکل دویدن زیربیشینه‌ای روی نوارگردان (STRP) و 5-دقیقه ریکاوری در طی پاندمی SARS-CoV-2 بود. در این مطالعه 18مرد سالم به صورت تصادفی به 3 گروه شش نفره (ماسک جراحی، ماسک N95 و بدون ماسک) تقسیم و تمرینات MIITبا و بدون ماسک‌های جراحی و یا N95 را سه بار در هفته، هر جلسه سه تکرار با شدت (60-70 درصد حداکثرضربان قلب) انجام دادند. پارامترهای پاراسمپاتیکی (RMSSD،HFn.u) و سمپاتیکی (LFn.u،LF/HF) و میانگینRR با دستگاه الکتروکاردیوگرام و نرم افزار کوبیوس قبل و تا 5 دقیقه ریکاوری ارزیابی شد. از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.. اجرای پروتکل STRP در قبل از اجرای 2 هفته MIIT تفاوت آماری معناداری را در مقادیر LF،LF/HF،RMSSD،HF و میانگین RRبین گروه‌های تجربی (ماسک جراحی در برابر N95) و همینطور در مقایسه با گروه کنترل (بدون ماسک) ایجاد نکرد. بعلاوه، اگرچه تغییرات بین گروهی مقادیر شاخص‌های سمپاتیکی و شاخص‌های پاراسمپاتیکی و میانگین RRمتعاقب 2 هفته MIIT، بهبود نسبی را نشان می‌دهد، اما هنوز به لحاظ آماری معنادار نبوده است. به طور کلی نتایج نشان داد، پوشیدن ماسک‌های تنفسی در طی آزمون استرس ورزشی در مردان سالم ایمن است و سازگاری 2 هفته‌ای به MIIT با ماسک موجب بهبود عملکرد ANS در پاسخ به استرس می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The autonomic nervous system behavior following two weeks of moderate intensity interval training (MIIT) based body weight with surgical and N95 masks during the SARS-CoV-2 pandemic

نویسندگان [English]

  • Valiollah Dabidi Roshan 1
  • Masoumeh Fallah 2
  • Khadijeh Nasiri 3

1 Department of Sports Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University, of Mazandaran, Babolsar, Iran.

2 Ph.D degree Student, Department of Sports Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

3 Assistant Professor, Department of Sports Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

During the COVID-19 pandemic, people are concerned about wearing a mask during physical activity and its effect on the cardiac autonomic system (ANS). The purpose of the study was the effect of 2-weeks of moderate-intensity interval training (MIIT) based body weight combined with wearing face masks (surgery against N95) on the ANS response of healthy men following the submaximal treadmill running protocol (STRP) and 5 minutes of recovery during the SARS-CoV-2 pandemic. This study,18 healthy men were randomly divided into 3 groups of 6 (surgical mask,N95 mask and Nomask) and MIIT exercises with and without surgical masks or N95 3-times a week, each session with 3-repetitions with intensity (60-70% Maximum-heart rate). Parasympathetic (RMSSD, HFn.u) and sympathetic parameters (LFn.u, LF/HF) and Change distance R-R were evaluated with electrocardiogram and Kubius software before and to 5 minutes of recovery. One-way ANOVA and Bonferroni post hoc test were used. The results showed, STRP protocol Implementation before 2-weeks of MIIT did not make a significant difference in LF, LF/HF, RMSSD, HF and mean RR values between the experimental groups (surgical mask against N95 mask) and also compared with the control group (without mask(. In addition, although the intergroup changes in sympathetic and parasympathetic indices and mean RR after 2-weeks of MIIT show relative improvement, they have not yet been statistically significant. Wearing facemasks during exercise training is safe for healthy men and 2 weeks of adaptation to interval training with face mask improves ANS performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cardiac autonomic system
  • face mask
  • Heart rate variability
  • interval training