دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 125-265