بهبود عملکرد بطن چپ پس از تمرینات تناوبی خیلی شدید در رت های مبتلا به انفارکتوس میوکارد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استاد، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران

چکیده

انفارکتوس میوکارد (MI) یکی از مهم‌ترین کاردیوپاتی‌های ایسکمی به شمار می‌رود که در سرتاسر جهان باعث مرگ‌ومیر می‌شود. بازآرایی میوکارد پس از MI با کاهش عملکرد انقباضی و آسیب عملکرد سیستول ودیاستول بطن چپ همراه است. به طور کلی، این پذیرفته شده است که فعالیت ورزشی پس از MI باعث بهبود عملکرد قلبی می‌شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تمرین تناوبی خیلی شدید (HIIT) بر عملکرد و ساختار قلب موش‌های مبتلا به MI بود.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه 32 رت نر بالغ به صورت رندمایز به 4 گروه کنترل ایسکمی/ریپرفیوژن (MI-CTL)، تمرین HIIT و ایسکمی/ریپرفیوژن (MI-HIIT)، تمرین HIIT/رت‌های سالم (HIIT) و گروه شم (Sham-operated) تقسیم شدند. مدل سازی ایسکمی با بستن شریان LAD القا شد. تمرین ورزشی تناوبی خیلی شدید بعد از دوره 4 هفته‌ای بازیافت پس از بستن LAD اجرا شد. رت‌ها 40 دقیقه، 3 روز و به مدت 8 هفته تمرین ورزشی را اجرا کردند.
نتایج: نتایج نشان داد ظرفیت ورزشی و شاخص‌های عملکرد قلبی (کسر تخلیه‌ای و کسر کوتاه شدگی) در گروه MI-HIIT در مقایسه با گروه MI-CTL افزایش معناداری را نشان داد (P < 0.05). میزان دیلاسیون بطنی و سایز ناحیه انفارکتوس به دنبال تمرین HIIT در گروه MI کاهش معناداری یافت(P < 0.05). میزان آنزیم‌های آسیب قلبی(cTnI, CK-MB) در هیچ کدام از گروه-ها با گروه MI تفاوت معناداری نداشت.
نتیجه‌گیری: تمرینات ورزشی HIIT منجر به بهبود عملکرد انقباضی بطنی و کاهش ریمودلینگ پاتولوژیایی پس از MI شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

High- intensity interval training improved left ventricular function in post myocardial infarction rats

نویسندگان [English]

  • alireza ghardashi afousi 1
  • A.A Gaeini 2
  • mohammadreza kordi 3
  • nahid aboutaleb 4
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of physical education and sport science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Exercise Physiology, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Exercise Physiology, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Department of physiology, Medical faculty, Medical university of Iran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Myocardial infarction (MI) is one of the most important ischemic cardiopathy which causes of mortality and morbidity throughout worldwide. Myocardial remodeling Following MI is associated with decreased contractile function and impairment to systolic and diastolic functions of the left ventricle. Generally, it is accepted that exercise training improves cardiac function after MI. The aim of this study was to investigation the effect of high- intensity interval training (HIIT) on structural and functional in post- MI rats.
Methods and materials: Adult male Wistar rats (n = 32) were randomly divided into 4 groups of ischemia/ reperfusion control (MI-CTL), ischemia/reperfusion HIIT exercise (MI-HIIT), HIIT exercises/healthy rats (HIIT) and SHAM-operated groups. MI modeling was induced by the left anterior descending coronary artery (LAD) ligation. HIIT training started 4 weeks after LAD ligation. Rats ran on treadmill 40 min, 3 days a week for 8 weeks.
Results: The results showed that, there was a significance increase in exercise capacity and cardiac function indices (ejection fraction and fractional shortening) in MI-HIIT group compared to MI-CTL group (p < 0.05). HIIT significantly decreased ventricular dilation and infarct size in comparison with MI-CTL group (p < 0.05). While, there were no significant difference in serum level of cTnI, CK-MB in among groups.
Conclusion: HIIT led to improvement in ventricular contractile function and decrease in pathologic remodeling following MI.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myocardial infraction
  • High- intensity interval training
  • Left ventricular function
  • exercise capacity