نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دکتری، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استاد، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران

چکیده

انفارکتوس میوکارد (MI) یکی از مهم‌ترین کاردیوپاتی‌های ایسکمی به شمار می‌رود که در سرتاسر جهان باعث مرگ‌ومیر می‌شود. بازآرایی میوکارد پس از MI با کاهش عملکرد انقباضی و آسیب عملکرد سیستول ودیاستول بطن چپ همراه است. به طور کلی، این پذیرفته شده است که فعالیت ورزشی پس از MI باعث بهبود عملکرد قلبی می‌شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تمرین تناوبی خیلی شدید (HIIT) بر عملکرد و ساختار قلب موش‌های مبتلا به MI بود.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه 32 رت نر بالغ به صورت رندمایز به 4 گروه کنترل ایسکمی/ریپرفیوژن (MI-CTL)، تمرین HIIT و ایسکمی/ریپرفیوژن (MI-HIIT)، تمرین HIIT/رت‌های سالم (HIIT) و گروه شم (Sham-operated) تقسیم شدند. مدل سازی ایسکمی با بستن شریان LAD القا شد. تمرین ورزشی تناوبی خیلی شدید بعد از دوره 4 هفته‌ای بازیافت پس از بستن LAD اجرا شد. رت‌ها 40 دقیقه، 3 روز و به مدت 8 هفته تمرین ورزشی را اجرا کردند.
نتایج: نتایج نشان داد ظرفیت ورزشی و شاخص‌های عملکرد قلبی (کسر تخلیه‌ای و کسر کوتاه شدگی) در گروه MI-HIIT در مقایسه با گروه MI-CTL افزایش معناداری را نشان داد (P < 0.05). میزان دیلاسیون بطنی و سایز ناحیه انفارکتوس به دنبال تمرین HIIT در گروه MI کاهش معناداری یافت(P < 0.05). میزان آنزیم‌های آسیب قلبی(cTnI, CK-MB) در هیچ کدام از گروه-ها با گروه MI تفاوت معناداری نداشت.
نتیجه‌گیری: تمرینات ورزشی HIIT منجر به بهبود عملکرد انقباضی بطنی و کاهش ریمودلینگ پاتولوژیایی پس از MI شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

High- intensity Interval Training Improved left Ventricular Function in Post myocardial Infarction Rats

نویسندگان [English]

  • Alireza Ghardashi Afousi 1
  • Abbasali Gaeini 2
  • Mohammadreza Kordi 3
  • Nahid Aboutaleb 4

1 Department of Exercise Physiology, Faculty of physical education and sport science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Department of Exercise Physiology, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Department of Exercise Physiology, University of Tehran, Tehran, Iran

4 Department of physiology, Medical faculty, Medical university of Iran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Myocardial infarction (MI) is one of the most important ischemic cardiopathy which causes of mortality and morbidity throughout worldwide. Myocardial remodeling Following MI is associated with decreased contractile function and impairment to systolic and diastolic functions of the left ventricle. Generally, it is accepted that exercise training improves cardiac function after MI. The aim of this study was to investigation the effect of high- intensity interval training (HIIT) on structural and functional in post- MI rats.
Methods and materials: Adult male Wistar rats (n = 32) were randomly divided into 4 groups of ischemia/ reperfusion control (MI-CTL), ischemia/reperfusion HIIT exercise (MI-HIIT), HIIT exercises/healthy rats (HIIT) and SHAM-operated groups. MI modeling was induced by the left anterior descending coronary artery (LAD) ligation. HIIT training started 4 weeks after LAD ligation. Rats ran on treadmill 40 min, 3 days a week for 8 weeks.
Results: The results showed that, there was a significance increase in exercise capacity and cardiac function indices (ejection fraction and fractional shortening) in MI-HIIT group compared to MI-CTL group (p < 0.05). HIIT significantly decreased ventricular dilation and infarct size in comparison with MI-CTL group (p < 0.05). While, there were no significant difference in serum level of cTnI, CK-MB in among groups.
Conclusion: HIIT led to improvement in ventricular contractile function and decrease in pathologic remodeling following MI.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myocardial infraction
  • High- intensity interval training
  • Left ventricular function
  • exercise capacity
1. Broskova Z, Knezl V. Protective effect of novel pyridoindole derivatives on ischemia/reperfusion injury of the isolated rat heart. Pharmacological Reports. 2011;63(4):967-74.
2. Moens A, Claeys M, Timmermans J, Vrints C. Myocardial ischemia/reperfusion-injury, a clinical view on a complex pathophysiological process. International journal of cardiology. 2005;100(2):179-90.
3. Streng AS, Jacobs LH, Schwenk RW, Cardinaels EP, Meex SJ, Glatz JF, et al. Cardiac troponin in ischemic cardiomyocytes: intracellular decrease before onset of cell death. Experimental and molecular pathology. 2014;96(3):339-45.
4. Fischbach FT, Dunning MB. A manual of laboratory and diagnostic tests: Lippincott Williams & Wilkins; 2009.
5. Sutton MGSJ, Sharpe N. Left ventricular remodeling after myocardial infarction pathophysiology and therapy. Circulation. 2000;101(25):2981-8.
6. Hwang H, Reiser PJ, Billman GE. Effects of exercise training on contractile function in myocardial trabeculae after ischemia-reperfusion. Journal of Applied Physiology. 2005;99(1):230-6.
7. Xu X, Wan W, Powers AS, Li J, Ji LL, Lao S, et al. Effects of exercise training on cardiac function and myocardial remodeling in post myocardial infarction rats. Journal of molecular and cellular cardiology. 2008;44(1):114-22.
8. Wisløff U, Loennechen JP, Currie S, Smith GL, Ellingsen Ø. Aerobic exercise reduces cardiomyocyte hypertrophy and increases contractility, Ca2+ sensitivity and SERCA-2 in rat after myocardial infarction. Cardiovascular research. 2002;54(1):162-74.
9. Jugdutt BI, Michorowski BL, Kappagoda CT. Exercise training after anterior Q wave myocardial infarction: importance of regional left ventricular function and topography. Journal of the American College of Cardiology. 1988;12(2):362-72.
10. Grans CF, Feriani DJ, Abssamra MEV, Rocha LY, Carrozzi NM, Mostarda C, et al. Resistance training after myocardial infarction in rats: its role on cardiac and autonomic function. Arquivos brasileiros de cardiologia. 2014;103(1):60-8.
11. Xu X, Zhao W, Lao S, Wilson BS, Erikson JM, Zhang JQ. Effects of exercise and Larginine on ventricular remodeling and oxidative stress. Medicine and science in sports and exercise. 2010;42(2):346.
12. Ribeiro F, Costa R, Mesquita-Bastos J, Garza M, Wason E, Zhang J, et al. WJC .World. 2015;7(2):47-110.
13. Alhaddad IA, Hakim I, Siddiqi F, Lagenback E, Mallavarapu C, Nethala V, et al. Early exercise after experimental myocardial infarction: effect on left ventricular remodeling. Coronary artery disease. 1998;9(6):319-28.
14. deWaard MC, van der Velden J, Bito V, Ozdemir S, Biesmans L, Boontje NM, et al. Early exercise training normalizes myofilament function and attenuates left ventricular pump dysfunction in mice with a large myocardial infarction. Circulation research. 2007;100 (7): 1079-88.
 15. Wan W, Powers AS, Li J, Zhang JQ, Ji L, Erikson JM. Effect of Post–Myocardial Infarction Exercise Training on the Renin-Angiotensin-Aldosterone System and Cardiac Function. The American journal of the medical sciences. 2007;334(4):265-73.
16. Slordahl SA, Madslien VO, Stoylen A, Kjos A, Helgerud J, Wisloff U. Atrioventricular plane displacement in untrained and trained females. Medical Science and Sports Exercise.
2004; 36:1871Y5.
17. Helgerud J, Hoydal K, Wang E, Karlsen T, Berg P, Bjerkaas M, et al. Aerobic highintensity intervals improve VO2max more than moderate training. Medical Science and Sports Exercise. 2007; 39:665Y71.
18. Warburton DE, McKenzie DC, Haykowsky MJ, Taylor A, Shoemaker P, Ignaszewski AP, et al. Effectiveness of high-intensity interval training for the rehabilitation of patients with coronary artery disease. American Journal of Cardiology. 2005; 95:1080Y4.
19. Keteyian SJ, Brawner CA, Savage PD, Ehrman JK, Schairer J, Divine G, et al. Peak aerobic capacity predicts prognosis in patients with coronary heart disease. American Heart Journal. 2008; 156:292Y300.
20. Li P, Hofmann P, Li B, Malhotra A, Cheng W, Sonnenblick E, et al. Myocardial infarction alters myofilament calcium sensitivity and mechanical behavior of myocytes. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology. 1997;272(1):H360-H70.
21. Kraljevic J, Marinovic J, Pravdic D, Zubin P, Dujic Z, Wisloff U, et al. Aerobic interval training attenuates remodelling and mitochondrial dysfunction in the post-infarction failing rat heart. Cardiovascular research. 2013:cvt080.
22. Waring CD ,Vicinanza C, Papalamprou A, Smith AJ, Purushothaman S, Goldspink DF, et al. The adult heart responds to increased workload with physiologic hypertrophy, cardiac stem cell activation, and new myocyte formation. European heart journal. 2012:ehs338.
23. Høydal MA, Wisløff U, Kemi OJ, Ellingsen Ø. Running speed and maximal oxygen uptake in rats and mice: practical implications for exercise training. European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation. 2007;14(6):753-60.
24. Lu K, Wang L, Wang C, Yang Y, Hu D, Ding R. Effects of high-intensity interval versus continuous moderate‑intensity aerobic exercise on apoptosis, oxidative stress and metabolism of the infarcted myocardium in a rat model. Molecular medicine reports. 2015;12(2):2374-82.
25. Moreira JB, Bechara LR, Bozi LH, Jannig PR, Monteiro AW, Dourado PM, et al. Highversus moderate-intensity aerobic exercise training effects on skeletal muscle of infarcted rats. Journal of applied physiology (Bethesda, Md : 1985). 2013;114(8):1029-41.
26. Wisløff U, Støylen A, Loennechen JP, Bruvold M, Rognmo Ø, Haram PM, et al. Superiorcardiovascular effect of aerobic interval training versus moderate continuous training in heart failure patients. Circulation. 2007;115(24):3086-94.
27. Tjønna AE, Lee SJ, Rognmo Ø, Stølen TO, Bye A, Haram PM, et al. Aerobic interval training versus continuous moderate exercise as a treatment for the metabolic syndrome. Circulation. 2008;118(4):346-54.
28. Rastaldo R, Cappello S, Folino A, Berta GN, Sprio AE, Losano G, et al. Apelin-13 limits infarct size and improves cardiac postischemic mechanical recovery only if given after ischemia. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology. 2011;300(6):H2308-H15.
29. Nazari A, Sadr A, Campillo‐Funollet M, Nakashima S, Shimada Y, Tagami J, et al. Effect of hydration on assessment of early enamel lesion using swept‐source optical coherence tomography. Journal of biophotonics. 2013;6(2):171-7.
30. Streng AS, Jacobs LH, Schwenk RW, Cardinaels EP, Meex SJ, Glatz JF, et al. Cardiac troponin in ischemic cardiomyocytes: intracellular decrease before onset of cell death. Experimental and molecular pathology. 2014;96(3):339-45.
31. Sciarretta S, Yee D, Shenoy V, Nagarajan N, Sadoshima J. The importance of autophagy in cardioprotection. High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention. 2014;21(1):21-8.
32. Kraljevic J, Marinovic J, Pravdic D, Zubin P, Dujic Z, Wisloff U, et al. Aerobic interval training attenuates remodelling and mitochondrial dysfunction in the post-infarction failing rat heart. Cardiovascular research. 2013:cvt080.
33. Kemi OJ, Hoydal MA, MacQuaide N, Haram PM, Koch LG, Britton SL, et al. The effect of exercise training on transverse tubules in normal, remodeled, and reverse remodeled hearts. Journal of cellular physiology. 2011;226(9):2235-43.
34. Crimi E, Ignarro LJ, Cacciatore F, Napoli C. Mechanisms by which exercise training benefits patients with heart failure. Nature Reviews Cardiology. 2009;6(4):292-300.
35. Melo SFS, Barauna VG, Neves VJ, Fernandes T, da Silva Lara L, Mazzotti DR, et al. Exercise training restores the cardiac microRNA-1 and− 214 levels regulating Ca 2+ handling after myocardial infarction. BMC cardiovascular disorders. 2015;15(1):166.
36. Zhang X-Q, Ng Y-C, Musch TI, Moore RL, Zelis R, Cheung JY. Sprint training attenuates myocyte hypertrophy and improves Ca2+ homeostasis in postinfarction myocytes. Journal of Applied Physiology. 1998;84(2):544-52.