تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی آسپروزین، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین در رت های دیابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فیزیولوژی ورزشی، گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران و استادیار گروه علوم پایه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار،چابهار ، ایران

2 فیزیولوژی ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

4 دکتری فیزیولوژی ورزشی ، گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

در پژوهش حاضر تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی آسپروزین، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین در رت های دیابتی بررسی گردید. در این مطالعه، 32 سر رت نر نژاد ویستار (با میانگین وزن 7 ± 180.23) به صورت تصادفی به چهار گروه کنترل سالم (8 سر)، کنترل دیابتی (8 سر)، تمرین سالم (8 سر) و تمرین دیابتی (8 سر) تقسیم شدند. گروه تمرین تناوبی شدید، 8 هفته پروتکل HIIT را اجرا کردند و 48 ساعت پس از پایان آخرین جلسه تمرینی، رت‌ها بیهوش و کشته شدند. متغیرهای مورد نظر در رت ها (سطوح سرمی آسپروزین، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین) اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون کروسکال والیس در سطح معنی داری، 0.05≥p استفاده گردید. بین میانگین سطوح سرمی آسپروزین (0.001P<)، انسولین (0.026P<)، گلوکز ناشتا (0.001P<) و مقاومت به انسولین (0.001P<)، گروه های پژوهش، تفاوت معنی داری وجود داشت. با توجه به نتایج تحقیق حاضر، به نظر می رسد دیابت تاثیر معناداری در افزایش سطوح آسپروزین و تمرین تناوبی شدید تاثیر معناداری در کاهش سطوح آسپروزین دارد. بنابراین HIIT می تواند به عنوان یک استراتژی مهم در جهت کاهش سطوح آسپروزین مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 8 weeks High Intensity Interval Training on Serum levels of Asprosin, Insulin and Insulin Resistance Index in Diabetic Rats

نویسندگان [English]

  • Hossein Pirani 1
  • Siroos Choobine 2
  • Amir Rashid Lamir 3
  • Mahdi Roostaei 4
1 Sport Physiology, Physical Education, Tehran University, Tehran, Iran.
2 Sport Physiology, Physical Education, Tehran University, Tehran, Iran.
3 Sport Physiology, Physical Education, Ferdosi University, Mashhad, Iran.
4 Sport Physiology, Physical Education, Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Type 2 diabetes is a risk factor for heart disease and has a major contribution in mortality due to cardiovascular diseases. In diabetics people, high levels of glucose is a very important issue that should be controlled. In the present study, the effect of 8-week HIIT was investigated on Serum levels of Asprosin, insulin, and insulin resistance index in diabetic rats. In this Investigation, A total of 32 male Wistar rats (mean weight, 180/23±7gr) were randomly divided into four groups of Healthy control (N=8), diabetic control (N= 8), Healthy training (N= 8) and Diabetic training (N= 8). The training group performed a 8-week High Intensity Interval Training, and 48 hours after the end of the last training session, the rats were anesthetized and euthanized. The variables of interest (Serum Levels of Asprosin, level of glucose, insulin, and insulin resistance index), were measured. Data analysis was performed using Kruskal–Wallis at significance level of p≤0.05.
There was a significant difference among Asprosin (p>0/001), level of glucose (p>0/001), insulin (p>0/026), and Insulin Resistance Index (p>0/001) between the Healthy control Group, diabetic control Group, Healthy training Group and Diabetic training Group. According to the results of the present study, it seems that High Interval Intensity Training is an important strategy to decrease Asprosin, plasma glucose and Insulin resistance index in diabetics rat and it can be considered as an effective intervention method for treatment diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asprosin
  • insulin resistance index
  • Diabets
  • Plasma Glucose
  • High Interval Intensity Training