تأثیر ۸ هفته تمرین تناوبی بر شاخص کلسیفیکاسیون عروقی در موش‏های مبتلا به بیماری دیابت نوع ۲

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید صدوقی یزد

چکیده

دیابت نوع دو نوعی بیماری مزمن متابولیکی است که با کلسیفیکاسوین عروقی و اختلال در میزان کربوهیدرات‏ها ، لیپیدها و کمبود یا کاهش حساسیت به انسولین مشخص می‏شود. از طرفی به نظر می‏رسد نقش فعالیت ورزشی در کاهش میزان کلسیفیکاسوین عروقی مورد توجه است. ما ارزیابی کردیم که آیا ۸ هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT) منجر به کاهش کلسیفیکاسیون عروقی و بهبود نیم رخ لیپیدی در موش‏های مبتلا به دیابت نوع دو می‏شود.۴۰ سر موش نر نژاد ویستار پس از آشناسازی با محیط آزمایشگاه به طور تصادفی به چهار گروه دیابت (T2D, n=10)، دیابت- ورزش (EX-T2D n=10) ، ورزش (EX) و‌کنترل (Con N=10) تقسیم شدند. طی 5 هفته مراحل القا دیابت به حیوانات در گروه دیابت انجام شد. در گروه های تمرینی موش‏ها ۸ هفته تمرین تناوبی بر تردمیل را اجرا کردند. برای بررسی بیان ژن RUNX از روش Real time PCR , و روش کالیمتریک به منظور ارزیابی انسولین و گلوکز و شاخص‏های نیم‏رخ لیپیدی استفاده شد. حیوانات در گروه T2D در مقایسه با کنترل افزایش در میزان گلوکز ،تری گلسیرید، کلسترول(P≤0.001) و LDL (P≤0.05) و همچنین کاهش انسولین و (P≤0.05) HDL را نشان دادند. درگروه ورزش بیان RUNX نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشت (P≤0.05). میزان تری گلسیرید و کلسترول در گروه EX-T2D در مقایسه با گروه دیابت کمتر بود (P≤0.05) . نتایج تحقیق نشان داد تمرین تناوبی شدید منجر به کاهش کلسیفیکاسیون عروقی و بهبود شاخص‏های نیم رخ لیپیدی درموش های مبتلا به دیابت نوع دوم شد. با این حال مطالعات بیشتری مورد نیاز است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of 8 weeks of high-intensity interval training on vascular calcification index in mice with type 2 diabetes

نویسندگان [English]

  • Elham Khani Sanij 1
  • Khosro Ebrahim 1
  • Ebrahim Rezvani 2
  • Hossein Azizian 2
1 Faculty of physical education
2 Faculty of medicine
چکیده [English]

Aim: Diabetes mellitus (DM) is a chronic metabolic disease characterized by vascular classification and impaired carbohydrates, lipids, and lack of insulin secretion or decreased sensitivity to insulin metabolic effects. on the other hand, it seems the effect of exercise on vascular classification is an important issue. In the present study, we evaluated whether 8 weeks of high-intensity interval training (HIIT) decrease vascular calcification and improvement lipid profile in rats. Main Methods: 40 Male Wistar rats were randomly divided into diabetic (T2D), exercise-diabetic (EX –t2d), EXERCISE (EX), and control (Con) groups. After5 weeks, diabetes was induced in all the T2S and the EX-T2D group. The EX-T2D group trained for 8 weeks. Real-time PCR and colorimetric were performed to investigate the expression of RUNX and lipid profile Key Findings: Rat in the Typ2D group had a significant increase in glucose, triglyceride, cholesterol (p≤0.001), and LDL(p≤0.05) as well as deceased in insulin and HDL (p≤0.05). compared to the control group. In exercise, groups of rats had a significant decrease in RUNX expression compared to the control group (p≤0.05). in addition, Triglyceride and cholesterol levels were lower in the EXO-T2D group compared to the diabetes group (P≤0.05). Significance: Our data demonstrate that HIIT decreased vascular calcification and improved lipid profile in a mouse model of diabetes. However, further research is required to examine potential clinical relevance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vascular calcification
  • high-intensity interval training
  • RUNX
  • insulin