نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی ، واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران

2 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی ، واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه حرکات اصلاحی ، واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران

4 دانشیار، گروه جراحی عروق و تروما ، واحد توسعه تحقیقات بالینی ، بیمارستان امام رضا (ع) ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه ، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تأثیر شش‌ماه برنامه ترکیبی مراقبتی با مکمل‌دهی سیر بر برخی عوامل انعقادی در مردان میانسال مبتلا به DVT بود. مطالعه حاضر از نوع نیمه‌تجربی و با طرح کارآزمایی بالینی(کد: IRCT20210718051924N1) انجام گرفت. آزمودنی‌ها 40مرد(سن:01/4±50/51سال، درصدچربی:24/3±63/28%) با سابقه حداقل 3سال ابتلاء به DVT که از داروی وارفارین استفاده می‌کردند به‌صورت تصادفی در چهار گروه: 1.تمرین‌ترکیبی، 2.تمرین‌ترکیبی+مکمل‌سیر، 3.مکمل‌سیر 4. کنترل تقسیم شدند. تمرین ترکیبی به‌مدت 24هفته باتواتر 3جلسه درهفته که ابتدا تمرین‌مقاومتی(باشدت 50 الی 60درصد 1RM) و سپس تمرین‌هوازی(باشدت 55 تا 60درصد ضربان‌قلب‌ذخیره) انجام گرفت. مکمل‌سیر روزانه 1200میلی‌گرم ‌به‌صورت کپسول هرروز ساعت 10صبح استفاده شد. فاکتورهای PT، PTT و INR قبل و پس ‌از 24هفته اندازه‌گیری شد. از آزمون تحلیل‌واریانس دوطرفه، آزمون tزوجی(جهت بررسی تفاوت درون‌گروهی) و آزمون تعقیبی توکی(جهت بررسی تفاوت بین‌گروهی) در سطح معناداری(05/0P<) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد هم تمرین ترکیبی+سیر و هم مصرف سیر به‌تنهایی بر میزان PT(سیر 3/3%افزایش:004/0p=؛ تمرین+مکمل 3/13%افزایش:001/0p=) و INR(سیر 2%افزایش:013/0p=؛ تمرین+مکمل 46%افزایش:001/0p=) تأثیر معناداری داشتند، همچنین تمرین ترکیبی+سیر بر میزان PTT5/1‌%افزایش(014/0p=) تأثیر معناداری داشت. اما این میزان تأثیرات در گروه تمرینات ترکیبی(PT: 355/0p=، INR:259/0p=، PTT:448/0p=) و گروه سیر در میزان PTT (504/0p=) معنادار نبود. همچنین 24هفته تمرین ترکیبی توأم بامصرف سیر بیشترین میزان افزایش PT و INR را نسبت‌به سایر گروه‌ها درپی داشت(PT: نسبت‌به مکمل‌سیر 004/0p=، نسبت‌به تمرین‌ترکیبی 004/0p=، INR: نسبت‌به مکمل-سیر 001/0p=، نسبت‌به تمرین‌ترکیبی 004/0p=). ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد از تمرینات ترکیبی توأم با مصرف سیر به‌دلیل تأثیر بر ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی PT و INR و نقش مهم این فاکتورها در برقراری تعادل مجدد هموستاز استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of a six-month combined care program with garlic supplementation on coagulation factors in middle-aged men with deep vein thrombosis

نویسندگان [English]

  • Hamed saed 1
  • Sedigheh Hosseinpour Delavar 2
  • Hassan Safikhani 3
  • mohammadreza sobhiyeh 4

1 1. PhD student ، Department of Exercise physiology ، Kermanshah Branch، Islamic Azad University، Kermanshah، Iran

2 Assistant Professor، Department of Exercise Physiology، Kermanshah Branch، Islamic Azad University، Kermanshah، Iran (Corresponding Author)

3 Assistant Professor، Department of Corrective Exercises ، Kermanshah Branch ، Islamic Azad University ، Kermanshah ، Iran

4 Associate Professor , Department of Vascular &amp; Endovascular Surgery, Clinical Research Development Center, Imam Reza Hospital، Kermanshah University of Medical Sciences ، Kermanshah , Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the effect of six-months of combined care program with garlic supplementation on coagulation factors (INR, PPT, PT) in middle-aged men with DVT. The present study was a quasi-experimental with a clinical trial design (code: IRCT20210718051924N1). Subjects were 40 men (age: 51.50 ±4.01 years, fat percentage: 28.63 ±3.24) with a history of at-least 3 years of DVT who were taking warfarin randomly divided into four groups: Combined-exercise, Combined-exercise +garlic, Garlic and Control. Combined-exercise for 24 weeks, 3 sessions per-week, first resistance training (50 to 60% 1RM) and then aerobic training (55 to 60% of the reserve-heart-rate). 1200mg daily garlic supplement was used in the form of capsules at ten o'clock in the morning. PT, PTT and INR factors were measured before and after 24 weeks. Two-way analysis of variance, paired t-test and Tukey post-hoc test were used (P<0.05). The results showed that both combined-exercise +garlic and consumption of garlic increased the PT (garlic 3.3%, p=0.004; exercise +supplement 13.3%, P=0.001) and INR (garlic 2%, p=0.013; exercise +supplement 46%, p=0.001) had a significant effect, also combined-exercise +garlic on the PTT 1.5% (p=0.014) had a significantly effect. But this wasn’t of effects in the combined-exercises (PT: p=0.355, INR: p=0.259, PTT: p=0.448) and the group Garlic was-not significant in PTT (p=0.504). It is recommended to use combined exercises with garlic consumption because of its effect on PT and INR and the important role of these factors in rebalancing homeostasis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combined Exercise
  • Deep Vein Thrombosis (DVT)
  • Coagulation Factors
  • Garlic Supplement