دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-154 
6. اثر مصرف کافئین بر بازگشت به حالت نخست در فعالیت ارگومتر روئینگ

صفحه 77-94

10.22059/jsb.2016.58240

محمدعلی قرائت؛ حمید آقاعلی نژاد؛ لیلا عیدی ابرغانی؛ یعقوب مهری الوار