تأثیر پیش‌‌آماده‌سازی و فراپیش‌آماده‌سازی ناشی از ایسکمی- تزریق مجدد بر تولید نیروی زیربیشینۀ ایستا و پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مربی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر، شوشتر، ایران

چکیده

بهینه کردن نتایج تمرین و بهبود پاسخ، نیازمند انتخاب محرک مناسب و از اهداف هر برنامۀ تمرینی است. به‌نظر می‌رسد پیش‌آماده‌سازی ناشی از ایسکمی و تزریق مجدد (IRPC) می‌تواند محرکی مناسب برای افزایش پاسخ‌های انقباضی زیربیشینه باشد. ازاین‌رو این پژوهش در نظر دارد تأثیر پیش‌آماده‌سازی و فراپیش‌آماده‌سازی ناشی از ایسکمی و تزریق مجدد (IRRPC) را بر نیروی زیربیشینه ایستا و پویای مردان جوان بررسی کند. بدین منظور 20 مرد جوان دانشجوی دانشگاه شهید رجایی تهران به‌صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه کنترل (با میانگین سن 42/1±20 سال، قد 66/5±34/174 سانتی‌متر و وزن 12/6±1/71 کیلوگرم) و آزمایش (با میانگین سن33/1±5/20 سال، قد 88/4±2/176 سانتی‌متر و وزن 09/7±45/74کیلوگرم) جای گرفتند. شرکت‌کنندگان حرکت جلوبازو دمبل لاری تک دست با وزنۀ 8 کیلوگرمی با بیشترین تکرار ممکن را برای حرکت پویا و بیشترین زمان نگهداری انقباض در زاویۀ 90 درجه را برای حرکت ایستا انجام می‌دادند. رکوردهای پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای دو دست جمع‌آوری شد. در گروه آزمایش قبل از پس‌آزمون، دست برتر فرد به مدت 3 دقیقه تحت محدودیت نسبی جریان خون (BFR) قرار می‌گرفت و بعد از 1 دقیقه تزریق مجدد، حرکت اجرا می‌شد. برای بررسی تفاوت‌های بین دو گروه از آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد. طبیعی بودن توزیع داده‌ها نیز از طریق آزمون کولموگروف- اسمیرنوف مشخص و سطح معنا‌داری آماری 05/0P ≤ تعیین شد. نتایج نشان داد IRPC افزایش معنا‌داری (001/0=P و 071/14=F) در رکورد ایستای فرد ایجاد کرد، ولی IRRPC تأثیر معنا‌داری نداشت. این افزایش ممکن است نتیجۀ پیش‌جبرانی نسبی ایسکمی موقت ناشی از انقباض‌های ایستا باشد. از طرفی IRPC و IRRPC در مقدار پاسخ‌های انقباضی پویا، تفاوت معنا‌داری ایجاد نکرد. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود برای افزایش نیرو و تعویق خستگی در انقباض‌های زیربیشینۀ ایستا از IRPC استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Ischemic-Reperfusion Preconditioning and Remote Preconditioning on Production of Static and Dynamic Submaximal Force

نویسندگان [English]

  • Alireza Ramezani 1
  • Sara Zare Karizak 2
  • Meysam Shabaaninia 3
چکیده [English]

Optimization of training results and improvement of response requires selecting appropriate stimulus and are goals of any training program. It seems that ischemic-reperfusion preconditioning (IRPC) can be a suitable stimulus to increase submaximal contractile responses. Therefore, this study aimed at investigating the effect of ischemic-reperfusion preconditioning and remote preconditioning (IRRPC) on submaximal static and dynamic forces of young men. To this end, 20 young male students at Shahid Rajai University of Tehran were randomly selected and divided into two groups: control group (mean age of 20±1.42 years, height of 174.34±5.66 cm, weight of 71.1±6.12 kg) and experimental group (mean age of 20.5±1.33 years, height of 176.2±4.88 cm, weight of 74.45±7.09 kg). Participants performed single arm dumbbell preacher curl (weight of 8 kg) with most repetitions for dynamic movement and longest holding time of contraction at 90̊ for static movement. Pretest and posttest records were collected for both hands. In the experimental group, before the posttest, the dominant hand was under partial blood flow restriction (BFR) for 3 minutes and then the motion was carried out after one minute of reperfusion. To examine the differences between the two groups, one-way ANOVA was used. Normal data distribution was specified by Kolmogorov–Smirnov test and the level of statistical significance was P≤0.05. The results indicated that IRPC significantly increased static record (P=0.001, F=14.071) but IRRPC had no significant effects. This increase can be due to partial precompensation of temporary ischemia induced by static contractions. However, IRPC and IRRPC made no significant differences in dynamic contractile responses. Therefore, it is suggested that IRPC should be used to increase force and delay fatigue in submaximal static contractions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dynamic
  • ischemic-reperfusion
  • Preconditioning
  • static
1.Yasuda T, Brechue W, Fujita T, Shrikawa J, Sato Y, Abe T. Muscle activation during
low-intensity muscle contractions with restricted blood flow. J Sport Sci 2009;27:479-
489.
2. Sato y. The history and future of KAATSU Training. Int. J. Kaatsu Training. Res 2005;1:
1-5.
3. Loenneke J, Wilson G, Wilson J. A Mechanistic Approach to Blood Flow Occlusion. Int J
Sports Med 2010;31:1-4.
4. Okita K, Takada S. Application of Blood Flow Restriction in Resistance Exercise
Assessed by Intramuscular Metabolic Stress. J Nov Physiother
2013;3:187.doi:10.4172/2165-7025.1000187.
5. Lejkowski PM, Pajaczkowski JA. Utilization of Vascular Restriction Training in postsurgical
knee rehabilitation: a case report and introduction to an under-reported training
technique. J Can Chiropr Assoc 2011;55(4):280–287.
6. Fujita S, Abe T, Drummond MJ, Cadenas JG, Dreyer HC. Blood flow restriction during
low-intensity resistance exercise increases S6K1 phosphorylation and muscle protein
synthesis. J Appl Physiol 2007;103: 903-910.
7. Manini TM, Clark BC. Blood flow restricted exercise and skeletal muscle health. Exerc
Sport Sci Rev 2009;37:78-85.
8. Takarada Y, Sato Y, Ishii N. Effects of resistance exercise combined with vascular
occlusion on muscle function in athletes. Eur J Appl Physiol 2002;86: 308-314.
9. Takarada Y, Takazawa H, Sato Y, Takebayashi S, Tanaka Y. Effects of resistance
exercise combined with moderate vascular occlusion on muscular function in humans. J
Appl Physiol 2000;88: 2097-2106.
10. Weatherholt A, Beekley M, Greer S, Urtel M, Mikesky A. Modified Kaatsu Training:
Adaptations and Subject Perceptions. Med. Sci. Sports Exerc 2013;45(5): 952–961.
11. Yasuda T, Ogasawara R, Sakamaki M, Ozaki H, Sato Y, Abe T. Combined effects of lowintensity
blood flow restriction training and high-intensity resistance training on muscle
strength and size. Eur J Appl Physiol 2011;111:2525-2533.
12. Burgomaster K, Moore D, Schofield L, Phillips S, Sale D, Gibala M. Resistance training
with vascular occlusion: metabolic adaptations in human muscle. Med Sci Sports Exerc
2003;1203-1208.
13. Cook S, Clark B, Ploutz-Snyder L. Effects of exercise load and blood-flow restriction on
skeletal muscle function. Med Sci Sports Exerc 2007;1708-1713.
14. Nishimura A, Masaaki S, Kato K, Fukuda A, Sudo A, Uchida A. Hypoxia increases
muscle hypertrophy induced by resistance training. Int J Sports Physiol Perform 2010;5:
497-508.
15. Teramoto M, Golding L. Low-intensity exercise, vascular occlusion, and muscular
adaptations. Res Sports Med 2006;14:259-271.
16. Wernbom M, Augustsson J, Raastad T. Ischemic strength training: a low-load alternative
to heavy resistance exercise? Scand J Med Sci Sports 2008;18:401-416
17. Wernbom M, Augustsson J, Thomee R. Effects of vascular occlusion on muscular
endurance in dynamic knee extension exercise at different sub maximal loads. J Strength
Cond Res 2006;20:372-377.
18. Loenneke JP, Fahs CA, Wilson JM, Bemben MG. Blood flow restriction: The
metabolite/volume threshold theory. Medical Hypotheses xxx (2011) xxx–xxx. available
at ScienceDirect.
19. Kawada S. What phenomena do occur in blood flow-restricted muscle? Int J Kaatsu
Training Res 2005;1:37-44.
20. Drummond M, Fujita S, Abe T, Dreyer H, Volpi E, Rasmussen B. Human muscle gene
expression following resistance exercise and blood flow restriction. Med Sci Sports Exerc
2007;691-698.
21. Fujita S, Abe T, Drummond M, Cadenas J, Dreyer H, Sato Y, Volpi E, Rasmussen B.
Blood flow restriction during low-intensity resistance exercise increases S6K1
phosphorylation and muscle protein synthesis. J Appl Physiol 2007;103:903-910.
22. Patterson S D, Leggate M, Nimmo M A, Ferguson R A. Circulating hormone and
cytokine response to low-load resistance training with blood flow restriction in older men.
Eur J Appl Physiol 2013;113:713–719.
23. Kilduff LP, Finn CV, Baker JS, Cook CJ, West DJ. Preconditioning Strategies to Enhance
Physical Performance on the Day of Competition. International Journal of Sports
Physiology and Performance 2013;8:677-681.
24. De Groot P, Thijssen D, Sanchez M, Ellenkamp R, Hopman M. Ishemic preconditioning
improves maximal performance in humans. Eur J of Appl Physiol 2010;108:141-146.
25. Yasuda T, Loenneke JP, Thiebaud RS, Abe T. Effects of Blood Flow Restricted Low-
Intensity Concentric or Eccentric Training on Muscle Size and Strength. PLoS ONE
2012;7(12): e52843. doi:10.1371/journal.pone.0052843.
26. Libonati JR, Cox M, Incanno N, Melville SK, Musante FC, Glassberg HL, Guazzi M.
Brief periods of occlusion and reperfusion increase skeletal muscle force output in
humans. Cardiologia 1998;43 (12):1355-1360.
27. Jean-St-Michel E, Manhiot C, Li J. Remote preconditioning improves maximal
performance in highly trained athletes. Med Sci Sports Exerc 2011;43:1280–1286.
28. Bailey TG, Jones H, Gregson W, Atkinson G, Cable NT, Thijssen, DHJ. Effect of
Ischemic Preconditioning on Lactate Accumulation and Running Performance. Med. Sci.
Sports Exerc 2012;44(11):2084–2089.
29. Beaven C. Intermittent lower-limb occlusion enhances recovery after strenuous exercise.
Applied Physiology, Nutrition and Metabolism 2012;37(6): 1132-1139.
30. Bailey TG, Birk GK, Cable NT, Atkinson G, Green DJ, Jones H, Thijssen DHJ. Remote
ischemic preconditioning prevents reduction in brachial artery flow-mediated dilation
after strenuous exercise. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2012;303: 533–538.
31. Yasuda T, Ogasawara R, Sakamaki M, Ozaki H, Sato Y, Abe T. Combined effects of lowintensity
blood flow restriction training and high-intensity resistance training on muscle
strength and size. Eur J Appl Physiol 2011;111:2525–2533.
32. Fahs CA, Rossow LM, Seo D, Loenneke JP, Sherk VD, Kim E, Bemben DA, Bemben
MG. Effect of different types of resistance exercise on arterial compliance and calf blood
flow. Eur J Appl Physiol 2011;111:2969–2975.
33. Wernbom M, Paulsen G, Nilsen TS, Hisdal J, Raastad T. Contractile function and
sarcolemmal permeability after acute low-load resistance exercise with blood flow
restriction. Eur J Appl Physiol 2012;112:2051–2063.
34. Fahs CA, Loenneke JP, Rossow LM, Thiebaud RS, Bemben MG. Methodological
considerations for blood flow restricted resistance exercise. Journal of Trainology
2012;1:14-22.