نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهر کرد، شهرکرد،ایران

2 دانشیار، دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 استادیار، دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 کارشناس یارشد فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

هدف این مطالعه مقایسۀ تأثیر سه شیوۀ تمرین ترکیبی بر غلظت تستوسترون، کورتیزول، نسبت تستوسترون به کورتیزول و قدرت عضلانی زنان سالمند بود. به این منظور 40 نفر از زنان سالمند (دامنۀ سنی 82/0±34/60 سال) به‌طور تصادفی ساده در یکی از چهار گروه تمرین استقامتی+ قدرتی (E+S) (n=9)، قدرتی+ استقامتی (S+E) (n=10)، ترکیبی چرخشی (ACT) (n=12) و کنترل (n=9) قرار گرفتند. برنامه­های تمرینی به مدت 8 هفته و 3 روز در هفته انجام گرفت. برنامۀ­ تمرین استقامتی شامل کار روی دوچرخۀ ثابت و برنامۀ تمرین قدرتی شامل چندین تمرین منتخب بالاتنه و پایین‌تنه بود. از آزمون تی وابسته و آزمون آنالیز واریانس یکطرفه به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها استفاده شد. نتایج نشان داد 8 هفته تمرین تغییری در میزان تستوسترون گروه S+E و ACT نداشت، اما کاهش معناداری در میزان تستوسترون در گروه E+S مشاهده شد (007/0=P). نتایج نشان‌دهندۀ وجود اختلاف معنادار در میزان تستوسترون بین گروه‌های E+S و ACT بود (01/0=P ). علاوه‌بر این، در میزان کورتیزول و نسبت تستوسترون به کورتیزول (T/C) پس از تمرین تغییر معنا­داری مشاهده نشد. همچنین، افزایش معنادار قدرت بالاتنه فقط در گروه‌های E+S و ACT و قدرت پایین‌تنه در همۀ گروه‌های تمرین مشاهده شد. با توجه به عدم تغییر شایان توجه در سطح پایۀ هورمون­ها در سه گروه تمرین ترکیبی، این افراد وضعیت کاتابولیکی مزمنی را تجربه نکردند و از آنجا که قدرت در همۀ گروه‌ها افزایش یافته است، به‌نظر می­رسد بین وضعیت هورمونی و کسب قدرت در این مطالعه رابطه­ای وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Effects of Three Types of Combined Training on Testosterone and Cortisol Concentration and Muscular Strength in Elderly Women

نویسندگان [English]

 • Laleh Bagheri 1
 • Mohammad Faramarzi 2
 • Ebrahim Banitalebi 3
 • Zahra Mardanpour Shahrekordi 4

چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effects of three types of combined training on testosterone and cortisol concentration, testosterone/cortisol ratio and muscular strength in elderly women. 40 elderly women (age range: 60.34±0.82 years) were randomly divided into four groups: endurance + strength (E+S) (n=9), strength + endurance training (S+E) (n=10), alternative concurrent training (ACT) (n=12) and control (n=9). The training program was performed for 8 weeks, 3 days per week. Endurance training protocol included performance on a cycle ergometer and strength training protocol involved several selected upper and lower body workouts. Paired samples t test and one-way ANOVA were used to analyze data. The results showed that 8 weeks of training did not change testosterone in S+E and ACT groups but a significant decrease was observed in testosterone in E+S group (P=0.007). In addition, results showed a significant difference in testosterone between E+S and ACT groups (P=0.01). In addition, no significant changes were observed in cortisol and testosterone/cortisol ratio after the training. Also, there was a significant increase in upper body strength only in E+S and ACT groups and in lower body strength in all groups. As there were no significant changes to basal hormones in 3 combined training groups, these subjects experienced no chronic catabolic state. Since strength increased in all groups, it seems that there was no relationship between hormonal status and the strength gains in the present study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • combined training
 • Cortisol
 • strength
 • Testosterone
 • testosterone/cortisol ratio
 1. Adlercreutz, H, Härkönen, M, Kuoppasalmi, K, Näveri, H, Huhtaniemi, & et all,. (1986). Effect of training on plasma anabolic and catabolic steroid hormones and their response during physical exercise. International journal of sports medicine, 7, 27-28.
 2. Ahtiainen, Juha P, Pakarinen, Arto, Alen, Markku, Kraemer, & et all,. (2003). Muscle hypertrophy, hormonal adaptations and strength development during strength training in strength-trained and untrained men. European journal of applied physiology, 89(6), 555-563.
 3. Arazi, H, Damirchi, A, & Mostafaloo, A. (2011). Variations of hematological parameters following repeated bouts of concurrent endurance-resistance exercise. Journal of Jahrom University of Medical Sciences, 9(2), 48-54.
 4. Astrand, Per-Olof, & Rodahl, Kåre. (1970). Textbook of work physiology. New York : McGraw-Hill, 105-110.
 5. Bell, GJ, Syrotuik, Dan, Martin, TP, Burnham, R, & Quinney, HA. (2000). Effect of concurrent strength and endurance training on skeletal muscle properties and hormone concentrations in humans. European journal of applied physiology, 81(5), 418-427.
 6. Bell, Gordon, Syrotuik, Dan, Socha, Teresa & et all. (1997). Effect of strength training and concurrent strength and endurance training on strength, testosterone, and cortisol. The Journal of Strength & Conditioning Research, 11(1), 57-64.
 7. Cadore, Eduardo L, Pinto, Ronei S, Pinto, Stephanie S, Alberton, Cristine L, Correa, Cleiton S, Tartaruga, Marcus P & et all,. (2011). Effects of strength, endurance, and concurrent training on aerobic power and dynamic neuromuscular economy in elderly men. The Journal of Strength & Conditioning Research, 25(3), 758-766.
 8. Cadore, Eduardo Lusa, Izquierdo, Mikel, Dos Santos, Mariah Gonçalves, & et all,. (2012). Hormonal responses to concurrent strength and endurance training with different exercise orders. The Journal of Strength & Conditioning Research, 26(12), 3281-3288.
 9. Cadore, Eduardo Lusa, & Kruel, Luiz Fernando Martins. (2012). Acute and Chronic Testosterone Responses to Physical Exercise and Training. Federal University of Rio Grande do Sul Brazil. 277-292.
 10. Cadore, Eduardo Lusa, Lhullier, Francisco Luiz Rodrigues, Brentano, & et all,. (2008). Hormonal responses to resistance exercise in long-term trained and untrained middle-aged men. The Journal of Strength & Conditioning Research, 22(5), 1617-1624.
 11. Cadore, EL, Pinto, RS, Lhullier, FLR, Correa, CS, Alberton, CL, Pinto, SS, & et all,. (2010). Physiological effects of concurrent training in elderly men. International journal of sports medicine, 31(10), 689-702.
 12. Coburn, Jared W, & Malek, Moh H. (2012). NSCA's essentials of personal training: Human Kinetics, 110-115.
 13. Coffey, Vernon G, Pilegaard, Henriette, Garnham, Andrew P, & et all,. (2009). Consecutive bouts of diverse contractile activity alter acute responses in human skeletal muscle. Journal of applied physiology, 106(4), 1187-1197.
 14. Copeland, Jennifer L, Chu, Samuel Y, & Tremblay, Mark S. (2004). Aging, physical activity, and hormones in women-a review. Journal of aging and physical activity, 12(1), 101-116.
 15. Deakin, Glen Bede. (2004). Concurrent training in endurance athletes: the acute effects on muscle recovery capacity, physiological, hormonal and gene expression responses post-exercise. Southern Cross University, Thesis.
 16. Di Blasio, Andrea, Gemello, Eugenio, Di Iorio, Angelo, & et all,. (2012). Order effects of concurrent endurance and resistance training on post-exercise response of non-trained women. Journal of sports science & medicine, 11(3), 393-401.
 17. Docherty, David, & Sporer, Ben. (2000). A proposed model for examining the interference phenomenon between concurrent aerobic and strength training. Sports Medicine, 30(6), 385-394.
 18. Doherty, Timothy J. (2003). Invited review: aging and sarcopenia. Journal of applied physiology, 95(4), 1717-1727.
 19. Duke Jr, Joseph W. (2008). Influence of Exercise Training on the Free Testosterone to Cortisol Ratio: A thesis submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirement for the degree of Master of Arts in the Department of Exercise and Sport Science.
 20. Häkkinen, A, Pakarinen, Arto, Hannonen, P, Kautiainen, H, Nyman, K, Kraemer, WJ, & et all. (2004). Effects of prolonged combined strength and endurance training on physical fitness, body composition and serum hormones in women with rheumatoid arthritis and in healthy controls. Clinical and experimental rheumatology, 23(4), 505-512.
 21. Häkkinen, K, & Pakarinen, A. (1995). Acute hormonal responses to heavy resistance exercise in men and women at different ages. International journal of sports medicine, 16(08), 507-513.
 22. Hennessy, Liam C, & Watson, Anthony WS. (1994). The interference effects of training for strength and endurance simultaneously. The Journal of Strength & Conditioning Research, 8(1), 12-19.
 23. Hickson, Robert C. (1980). Interference of strength development by simultaneously training for strength and endurance. European journal of applied physiology and occupational physiology, 45(2-3), 255-263.
 24. Hood, David A. (2001). Invited Review: contractile activity-induced mitochondrial biogenesis in skeletal muscle. Journal of Applied Physiology, 90(3), 1137-1157.
 25. Horne, Lorrie, Bell, Gordon, Fisher, Brian, Warren, Sharon, & Janowska-Wieczorek, RAnna. (1997). Interaction between cortisol and tumour necrosis factor with concurrent resistance and endurance training. Clinical Journal of Sport Medicine, 7(4), 247-251.
 26. Izquierdo, Mikel, Ibáñez, Javier, Häkkinen, Keijo, & et all. (2004). Maximal strength and power, muscle mass, endurance and serum hormones in weightlifters and road cyclists. Journal of sports sciences, 22(5), 465-478.
 27. Kraemer, William J, Häkkinen, Keijo, Newton, Robert U, & et all. (1999). Effects of heavy-resistance training on hormonal response patterns in younger vs. older men. Journal of Applied Physiology, 87(3), 982-992.
 28. Kraemer, William J, Loebel, Chad C, Volek, Jeff S, Ratamess, & et all. (2001). The effect of heavy resistance exercise on the circadian rhythm of salivary testosterone in men. European journal of applied physiology, 84(1-2), 13-18.
 29. Kraemer, William J, & Ratamess, Nicholas A. (2004). Fundamentals of resistance training: progression and exercise prescription. Medicine and science in sports and exercise, 36(4), 674-688.
 30. Kraemer, William J, & Ratamess, Nicholas A. (2005). Hormonal responses and adaptations to resistance exercise and training. Sports Medicine, 35(4), 339-361.
 31. Küüsmaa, Maria. (2013). Effects of 24 weeks of single session combined strength and endurance training on body composition and fitness: examination of order effect. Thesis, University of Jyväskylä.
 32. Lepers, Romuald, Millet, Guillaume Y, & Maffiuletti, Nicola A. (2001). Effect of cycling cadence on contractile and neural properties of knee extensors. Medicine and science in sports and exercise, 33(11), 1882-1888.
 33. Lundberg, Tommy R, Fernandez-Gonzalo, Rodrigo, Gustafsson, Thomas, & Tesch, Per A. (2012). Aerobic exercise alters skeletal muscle molecular responses to resistance exercise. Med Sci Sports Exerc, 44(9), 1680-1688.
 34. Moradi, Hamzeh, Sasan, Ramin Amir, & Sarraf, Vahid Sari. (2012). The Effect of Concurrent Exercises on Cell Damage Serum Indices and Testosterone to Cortisol Ratio in Non-Athlete Males. Scholars Research Library Annals of Biological Research, 3 (5):2318-2324.
 35. Moradi, Hamzeh, Sasan, Ramin Amir, & Sarraf, Vahid Sari. (2012). The effect of concurrent exercises on testosterone to cortisol ratio in non-athlete males. Scholars Research Library Annals of Biological Research, 3 (6): 2776-2780.
 36. Nindl, Bradley C, Harman, Everett A, Marx, James O, Gotshalk, Lincoln A, & et all. (2000). Regional body composition changes in women after 6 months of periodized physical training. Journal of Applied Physiology, 88(6), 2251-2259.
 37. Powers, SK, & Howley, ET. (2009). Exercise physiology: Theory and application to fitness: New York, NY: McGraw-Hill.
 38. Putman, Charles T, Xu, Xinhao, Gillies, Ellen, MacLean, Ian M, & Bell, Gordon J. (2004). Effects of strength, endurance and combined training on myosin heavy chain content and fibre-type distribution in humans. European journal of applied physiology, 92(4-5), 376-384.
 39. Rosa, Guilherme, Dantas, Estélio HM, & Mello, DB. (2011). The response of serum leptin, cortisol and zinc concentrations to concurrent training. Hormones, 10(3), 216-222.
 40. Schumann, Moritz, Eklund, Daniela, Taipale, Ritva S, Nyman, Kai, Kraemer, William J, & et all. (2013). Acute neuromuscular and endocrine responses and recovery to single-session combined endurance and strength loadings:“order effect” in untrained young men. The Journal of Strength & Conditioning Research, 27(2), 421-433.
 41. Schumann, Moritz, Walker, Simon, Izquierdo, Mikel, & et all. (2014). The order effect of combined endurance and strength loadings on force and hormone responses: effects of prolonged training. European journal of applied physiology, 114, 867-880.
 42. Smilios, ILIAS, Pilianidis, THEOPHILOS, Karamouzis, MICHALIS, & et all. (2003). Hormonal responses after various resistance exercise protocols. Medicine and science in sports and exercise, 35(4), 644-654.
 43. Strüder, HK, Hollmann, W, Platen, P, Rost, R, Weicker, H, Kirchhof, O, & Weber, K. (1999). Neuroendocrine system and mental function in sedentary and endurance-trained elderly males. International journal of sports medicine, 20(03), 159-166.
 44. Taipale, Ritva S, & Häkkinen, Keijo. (2013). Acute hormonal and force responses to combined strength and endurance loadings in men and women: the “order effect”. PloS one, 8(2), e55051.
 45. TANG, Qing-Hua, & XIE, Xiang-Ru. (2008). Research Of The Physical Function And Fitness Of Elder Intellectuals By Health Qigong· Baduanjin [J]. Journal Of Physical Education Institute Of Shanxi Teachers University, 1,43-48.
 46. Tremblay, Mark S, Chu, Samuel Y, & Mureika, Roman. (1995). Methodological and statistical considerations for exercise-related hormone evaluations. Sports Medicine, 20(2), 90-108.