مقایسۀ اثر یک جلسه تمرین شنا در دماهای مختلف آب بر اشتها، کالری دریافتی، کالری مصرفی، علاقه‌مندی به غذا و میزان لاکتات خون در دختران دانشجو

فهیمه طیبی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ سید علیرضا حسینی کاخک

دوره 8، شماره 3، آبان 1395، صفحه 311-322

https://doi.org/10.22059/jsb.2016.59483

مقایسه تأثیر شش هفته تمرین اختصاصی والیبال روی سطوح نرم و سخت بر سطوح استراحتی و پاسخ لاکتات، کراتین کیناز و لاکتات دهیدروزناز به فعالیت حاد

سینا رخصتی؛ علیرضا سلیمی آوانسر؛ سجاد احمدی زاد؛ خسرو ابراهیم

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 443-454

https://doi.org/10.22059/jsb.2015.56258

بررسی تأثیر دوره‌های کوتاه‌مدت و متناوب دو نوع برگشت به حالت اولیة فعال و غیرفعال بر سطح لاکتات خون و آنزیم‌های لاکتات دهیدروژناز (LDH) و کراتین فسفوکیناز (CPK) در مردان صخره‌نورد شهر بروجرد

احمد همت‌فر؛ ناصر جواهری‌زاد؛ ماندانا شکرچیان

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 89-104