نویسندگان

1 مدیر ارشد گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

2 معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده

برتری برگشت به حالت اولیه با فعالیت‌های تداومی ملایم (continuous) در مقابل برگشت به حالت اولیة غیرفعال به خوبی مشخص شده اما زمانِ این‌گونه برگشت به حالت اولیه طولانی است (60 – 20 دقیقه) و شدت آن نیز قابل کنترل نیست. از طرفی بعد از اغلب فعالیت‌های ورزشی کوتاه‌مدت، به برگشت به حالت اولیة کوتاه‌مدت نیاز است تا ورزشکار به سرعت به حالت طبیعی برگردد و اجرای مطلوب‌تری داشته باشد. این نوع برگشت به حالت اولیه، به‌طور کامل از نظر مدت، شدت و نوع فعالیت شناخته نشده است. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر برگشت به حالت اولیة کوتاه‌مدت (3 دقیقه) در تکرار فعالیت‌های صخره‌نوردی بر روی غلظت لاکتات CPK، LDH خون صخره‌نوردان نخبة مرد است. به این منظور 10 صخره‌نورد مرد نخبه (با میانگین سنی 92/2± 24 سال، وزن 19/6 ± 60 کیلوگرم، قد 73/5 ± 173 سانتیمتر و BMI 98/2 ± 19) به‌صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. در این مطالعه، صخره‌نوردران به‌صورت جابه‌جایی یا Cross over به فاصلة 5 روز در دو آزمایش شامل چهار مرحلة 2 دقیقه‌ای فعالیت صخره‌نوردی با 3 دقیقه برگشت به حالت اولیة غیرفعال بعد از هر فعالیت در آزمایش اول و 3 دقیقه برگشت به حالت اولیة فعال بعد از هر فعالیت در آزمایش دوم شرکت کردند. هنگام برگشت به حالت اولیة فعال، آزمودنی با شدت VO2max45 درصد بر روی تردمیل می‌دوید. قبل از هر صعود 2 دقیقه برای نمونه‌گیری خون از آزمودنی‌ها در نظر گرفته شد. برای اندازه‌گیری لاکتات نمونة خونی از مویر‌گ‌های لالة گوش و برای LDH و CPK خون، نمونة خونی از ورید ساعد در هر دوره گرفته شد. نمونه‌گیری خون قبل از صعود اول و بلافاصله بعد از هر دورة برگشت به حالت اولیه انجام گرفت. نتایج نشان داد بین برگشت به حالت اولیة فعال و غیرفعال در مقدار لاکتات و LDH (005/0P<) و CPK (039/0 P<) اختلاف معنی‌داری وجود دارد. بنابراین بعد از هر دورة برگشت به حالت اولیة فعال، صخره‌نوردان صعود بعدی را با مقدار لاکتات، LDH و CPK کم‌تری نسبت به برگشت به حالت اولیة غیرفعال شروع کردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recovery on Serum Lactate and Blood Enzymes (LDH) and (CPK) in Male Rock Climbers

نویسندگان [English]

  • Ahmad Hemmatfar 1
  • Naser Javaheri Zadeh 2
  • Mandana Shekarchian 3

1

2

3

چکیده [English]

It is well established that the active continuous recovery is preferred to passive recovery. But the active period of this recovery is long (20-60 minutes) and the intensity is not controlled. Furthermore, most severe trial exercises need short-term active recovery for better performance so that the athletes can return more rapidly to their normal state and more desirable performance. However, this type of recovery is not thoroughly known concerning time, intensity and type of activity. The purpose of this study was to examine the effect of short duration (3 minutes) active recovery for repeated climbing trial on blood lactate, LDH and CPK concentration in young male elite climbers. For this purpose, 10 elite male rock climbers (age=24±2.92 years), (weight=60±6.19 kg), (height=173±5.73 cm) and (BMI=19±2.98) volunteered to participate in this study. The subjects participated in two tests with a 5-day interval; in the first test, each climber completed four 2-minute climbing trials and 3 minutes of passive recovery; in the second test, each climber completed the same trials but 3 minutes of active recovery. During each 3 minutes of active recovery, every subject ran on a treadmill with 45% VO2max. 2 minutes were considered for blood sampling before each climbing trial. To measure blood lactate, blood samples were collected from earlobe capillaries and for LDH and CPK enzymes, blood samples were gathered from antecubital vein collected during each refocusing phase. Blood samples were taken following the warm-up before the first climbing and after each recovery. The results showed a significant difference between active and passive recovery conditions in lactate concentration, LDH (P<0.005) and CPK (P<0.039) blood enzymes. These factors were lower across all four climbing trials in active recovery. After each active recovery, climbers started the next trial with a lower arterial lactate concentration, LDH and CPK than passive recovery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CPK
  • lactate
  • LDH
  • Passive)
  • Recovery (Active
  • Rock Climbing.