نویسنده = سماواتی شریف، محمدعلی
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر 10 هفته شنای وامانده‌ساز بر بیان ژن هیستون‌داستیلاز4 و عامل‌افزایش‌دهندۀ ‌میوسیت2c در بطن چپ موش‌های نر صحرایی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 249-261

پریوش پیرکی؛ احمد همت فر؛ ناصر بهپور؛ محمد علی سماواتی شریف


2. مقایسۀ اثر دو روش تمرین مقاومتی بر ضخامت عضلۀ سه‌سر بازو و ارتباط آن با قدرت حداکثر در ورزشکاران مبتدی پرورش‌اندام

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 207-219

سلمان نظامی؛ محمد علی سمواتی شریف؛ اسدالله چزانی شراهی


3. اعتبارسنجی معادلات آلومتریکVO2peakدختران 17-12سالۀ شهر همدان با مداخلۀ آنتروپومتری و بلوغ بیولوژیک

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 51-63

مریم شهریاری؛ فرزاد ناظم؛ محمدعلی سماواتی شریف


5. اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مکمل کراتین بر قدرت فلکشن عضلۀ دوسر بازوی دانشجویان دختر

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 175-189

معصومه سیف؛ محمد علی سمواتی شریف؛ علیرضا خادمی


6. تأثیر تمرینات استقامتی و مکمل آهن بر شاخص های آنمی و سیتوکروم C اکسیداز در عضلات اندام تحتانی موش های نر صحرایی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1389

محمدعلی سماواتی شریف؛ علی اصغر رواسی؛ باقر مینائی؛ ابراهیم جوادی؛ محمدرضا کردی