نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 کارشناس ارشد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه نهاوند

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر استفادۀ همزمان کراتین و تمرینات مقاومتی بر قدرت فلکشن عضلۀ دوسر بازوی دانشجویان دختر تربیت بدنی در نیمسال آخر است. بدین منظور 30 دانشجو به‌طور تصادفی انتخاب و به‌صورت تصادفی به سه گروه ده‌نفره ( تجربی 1 سن: 4/1 ±8/19سال، وزن: 4/4  ±9/53کیلوگرم، قد: 4/4±162 سانتی‌متر، تجربی 2 سن: 3/1 ±6/19سال ، وزن: 5/7 ±2/51کیلوگرم، قد: 2/5   ±8/162 سانتی‌متر و کنترل سن:0/1 ±8/19سال، وزن: 9/3  ±59کیلوگرم، قد: 9/4 ±162 سانتی‌متر) تقسیم شدند. از سه گروه پیش‌آزمون و بعد از شش هفته، پس‌آزمون در زمینۀ برآورد قدرت فلکشن عضلۀ دوسر بازو با استفاده از دینامومتر به‌عمل آمد. گروه‌های تجربی 1 و 2 در برنامۀ تمرینی مقاومتی شش‌هفته‌ای مک‌کوئین شرکت کردند. در طول این مدت گروه تجربی 1 از مکمل کراتین و گروه تجربی 2 از دارونما استفاده کردند. گروه کنترل در هیچ مداخلۀ تمرینی شرکت نکرده و از هیچ‌گونه مکمل و دارونمایی نیز استفاده نکردند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های درون‌گروهی از آزمون تی وابسته و بین گروه‌ها آزمون‌های تحلیل واریانس یکطرفه (One Way Anova) و در محیط نرم‌افزار spss   نسخۀ هجده استفاده شد.
 نتایج تحقیق نشان داد، در گروه تجربی 1 پس از شش هفته استفادۀ همزمان مکمل کراتین و انجام تمرینات مقاومتی، قدرت فلکشن عضلۀ دوسر بازو به‌صورت معناداری افزایش یافت (004/0=  P). در گروه تجربی2 (دارونما) هیچ‌گونه اختلاف معناداری در میزان قدرت اندام مشاهده نشد) 242/0= .(P در گروه کنترل قدرت به‌صورت معناداری کاهش یافت (001/0P= ). بنابراین می‌توان نتیجه گرفت استفادۀ همزمان از تمرینات مقاومتی و مکمل کراتین به‌منظور افزایش قدرت، به‌ویژه برای اجرای بهتر رویدادهای ورزشی می‌تواند سودمند باشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Interactive Effect of Resistance Training and Creatine Supplementation on the Flexion Strength of Biceps Brachii in Female Students

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Samavati Sharif 2
  • Alireza Khademi 3

1 PhD Student in Exercise Physiology, Department of Physical Education and Sports Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

2 Assistant Professor in Exercise Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran.

3 MSc in Exercise Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences, Nahavand University, Nahavand, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to examine the concurrent consumption of creatine and resistance training on flexion strength of biceps brachii in female physical education students in their last semester. For this purpose, 30 students were randomly selected and divided into three groups: the experimental group 1 (age: 19.8 ± 1.4 yr, weight: 53.9 ± 4.4 kg, height: 162 ± 4.4 cm), experimental group 2 (age: 19.6 ± 1.3 yr, weight: 51.2 ± 7.5 kg, height: 162.8 ± 5.2 cm) and control group (age: 19.8 ± 1.0 yr, weight: 59 ± 3.9 kg, height: 162 ± 4.9 cm). All three groups performed the pretest and posttest after 6 weeks to measure the flexion strength of biceps brachii using a dynamometer. Experimental groups 1 and 2 participated in the 6-week McQueen resistance training program while experimental group 1 consumed creatine supplement and experimental group 2 consumed placebo. The control group did not participate in any training intervention and did not consume any supplements and placebo. To analyze the data within a group, dependent t test and among the groups, one-way ANOVA was used with SPSS ver.18. The results showed that in the experimental group 1, the flexion strength of biceps brachii increased significantly after 6 weeks of concurrent consumption of creatine supplement and resistance training (P=0.004). In the experimental group 2 (placebo), no significant differences were observed in the amount of the strength of this muscle (P=0.242). In the control group, strength significantly decreased (P=0.001). In general, it can be concluded that the concurrent consumption of creatine supplement and resistance training can be beneficial in order to increase strength, especially for better performance in sport events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creatine Supplement
  • Flexion Strength of Biceps Brachii
  • Placebo
  • Resistance Training with Weights